Obecne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w telekomunikacji są wynikiem ewolucji Regulacja telekomunikacjiRegulacja telekomunikacji – kontynuacja i zmiany (od redaktora numeru)

Artykuły

decyzji regulacyjnych Prezesa UKEIwona Różyk-Rozbicka, Możliwości kwestionowania decyzji regulacyjnych Prezesa UKE na gruncie prawa ochrony konkurencji Nowe możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnegoAnna Burdziak, Maciej J. Grzybkowski, Dariusz Więcek, Nowe możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnego w aspekcie technik kognitywnych Usługi telekomunikacyjneStanisław Piątek, Usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie Nowe podejście do regulacji MTR w Unii EuropejskiejTomasz Bator, Nowe podejście do regulacji MTR w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia świadczenie usług telekomunikacyjnychMaciej Rogalski, Zmiany w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Przegląd prawa i orzecznictwa

Tabele orzeczeń z zakresu telekomunikacjiTabele orzeczeń z zakresu telekomunikacji (Elżbieta Krajewska) nadużycie pozycji dominującejDaria Kostecka-Jurczyk, Nożyce kosztowo-cenowe jako nadużycie pozycji dominującej.
Glosa do wyroku TSUE z 17.02.2011 w sprawie C-52/09 Konkurrensverket przeciwko TeliaSonera Sverige AB
Ochrona abonenta w telekomunikacjiOchrona abonenta w telekomunikacji – zawiadomienie o zmianie regulaminu.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.03.2012 r., VIA Ca 1274/11
(Magdalena Jachimowicz-Rolnik)
Regulacja telekomunikacjiRegulacja telekomunikacji – nakładanie kar pieniężnych.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.03.2012 r., VIA Ca 1275/11
(Patryk Koralewski)
nakładanie kar pieniężnychRegulacja telekomunikacji – nakładanie kar pieniężnych.
Wyrok Sądu Najwyższego z 9.05.2012 r. III SK 35/11
(Bożena Marciniak)

Przegląd piśmiennictwa

Rynek usług telekomunikacyjnychH. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 (Ewa Galewska) Prawo telekomunikacyjneM. Rogalski (red.), Prawo telekomunikacyjne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 (Stanisław Piątek)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

prawo konkurencjiPobierz cały numer

21. publikacja Programu Wydawniczego CARS
6. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Elżbieta Michniewicz
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; tel.: (+48-22) 55-20-888; faks (+48-22) 55-22515; e-mail: zakład.graficzny@uw.edu.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001