W numerze 5/2014 iKAR Otoczenie regulacyjne sektora usług finansowych – aktualne dylematy i wyzwaniaOtoczenie regulacyjne sektora usług finansowych – aktualne dylematy i wyzwania (od redaktorów prowadzących)

Artykuły

Zależność między konkurencją w sektorze bankowym i stabilnością finansową banków – przegląd badań teoretycznych i empirycznych Małgorzata Olszak, Zależność między konkurencją w sektorze bankowym i stabilnością finansową banków – przegląd badań teoretycznych i empirycznych Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych Anna Patalon, Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych Prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie licencji bankowej. Jednolita licencja bankowa: geneza i założenia Kinga Bryl, Prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie licencji bankowej. Jednolita licencja bankowa: geneza i założenia Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK Kilka uwag na temat otoczenia regulacyjnego rynku finansowego Unii Europejskiej Dorota Wojtczak-Samoraj, Kilka uwag na temat otoczenia regulacyjnego rynku finansowego Unii Europejskiej

Przegląd prawa i orzecznictwa

Uprawnienia interwencyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Uprawnienia interwencyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 stycznia 2014 roku w sprawie C-270/12 – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (Natalia Kohtamäki) Uprawnienia interwencyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Wyznaczanie minimalnej wysokości stawek opłat interchange jako przykład nielegalnego porozumienia. Wyrok SOKiK z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie XVII AmA 114/10 (Ilona Szwedziak-Bork)

Przegląd piśmiennictwa

Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju Włodzimierz Szpringer, Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014, ss. 279 (Marcin Olszak) Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych. Seria: Monografie LEX, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss. 911 (Anna Laszczyk)

Sprawozdania

Dyskusja panelowa na temat: Ochrona praw konsumentów na rynkach usług finansowych Dyskusja panelowa na temat: Ochrona praw konsumentów na rynkach usług finansowych, Warszawa, 9 czerwca 2014 r. (Mateusz Dubek) II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” (28-30 listopada 2013 r.) (Maria Płonka)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5(3)Pobierz cały numer

48. publikacja Programu Wydawniczego CARS
27. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001