W numerze 2/2015 iKAR od redakcjiOd redaktora prowadzącego Nowelizacja ustawy antymonopolowej. Wystąpienie Wiceprezes UOKiK, Bernadety Kasztelan-Świetlik.Nowelizacja ustawy antymonopolowej. Wystąpienie Wiceprezes UOKiK, Bernadety Kasztelan-Świetlik.

Artykuły

Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów Grzegorz Materna, Agata Zawłocka-Turno, Materialne i procesowe zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych Sławomir Dudzik, Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Anna Piszcz, Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: postulaty modyfi kacji oraz uwagi de lege ferenda Konrad Kohutek, Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: postulaty modyfi kacji oraz uwagi de lege ferenda O potrzebie doskonalenia rozwiązań procesowych w znowelizowanej z dniem 18 stycznia 2015 r. ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Maciej Bernatt, Bartosz Turno, O potrzebie doskonalenia rozwiązań procesowych w znowelizowanej z dniem 18 stycznia 2015 r. ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów System kar pieniężnych w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba i kierunek dalszych zmian Małgorzata Modzelewska de Raad, System kar pieniężnych w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba i kierunek dalszych zmian Przepisy przejściowe ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz k.p.c. Dawid Miąsik, Przepisy przejściowe ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz k.p.c.

Przegląd prawa i orzecznictwa

Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach konkurencji w 2014 r. Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach konkurencji w 2014 r. Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach konkurencji w 2014 r. Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach konkurencji w 2014 r. Tabela wyroków SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. Tabela wyroków SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. (Agata Jurkowska-Gomułka)

Przegląd piśmiennictwa

Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym Cezary Banasiński, Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 600 (Rajmund Molski).

Sprawozdania

Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – najważniejsze
zmiany i kierunki dalszej modernizacji Sprawozdanie ze orgaznizowanej przez CARS ogólnopolskiej konferencji pn. „Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – najważniejsze zmiany i kierunki dalszej modernizacji” (19 stycznia 2015 r., Centrum Konferencyjne UOKiK) (Dariusz Aziewicz, Ilona Szwedziak-Bork)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2(4)Pobierz cały numer

55. publikacja Programu Wydawniczego CARS
33. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001