W numerze 5/2015 iKAR od redakcji15 lat działalności organu regulacyjnego w telekomunikacji (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Regulacje sektorowe a prawo konkurencji na przykładzie telekomunikacji Daria Kostecka-Jurczyk, Regulacje sektorowe a prawo konkurencji na przykładzie telekomunikacji Czy w dyskusji o separacji funkcjonalnej telekomunikacja może skorzystać z doświadczeń kolei? Marcin Król, Czy w dyskusji o separacji funkcjonalnej telekomunikacja może skorzystać z doświadczeń kolei? Neutralność sieciowa Andrzej Nałęcz, Neutralność sieciowa Forma umowy o dostępie telekomunikacyjnym i konsekwencje jej niezachowania Ewa Galewska, Forma umowy o dostępie telekomunikacyjnym i konsekwencje jej niezachowania Prawne warunki stosowania cookies Stanisław Piątek, Prawne warunki stosowania cookies Prawne aspekty świadczenia usług w modelu SaaS przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Łukasz Pirożek, Prawne aspekty świadczenia usług w modelu SaaS przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Wybrane aspekty odpowiedzialności karnoadministracyjnej w Prawie pocztowym Mariusz Czyżak, Wybrane aspekty odpowiedzialności karnoadministracyjnej w Prawie pocztowym

Przegląd prawa i orzecznictwa

Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji – 2014 Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji – 2014
(Ewa M. Kwiatkowska)
Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacji – 2014 Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacji – 2014
(Andrzej Nałęcz)
Wniesienie pisma za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Wniesienie pisma za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2015 r. IV SAB/Wr 17/15 (Paweł Chmieliński)
Postępowanie konsolidacyjne a wpływ decyzji na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE. Postępowanie konsolidacyjne a wpływ decyzji na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. C-3/14 (Tadeusz Piątek).

Przegląd piśmiennictwa

Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w Prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji Maciej Rogalski, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w Prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2015, ss. 132 (Marcin Rafalski) Świadczenie usług telekomunikacyjnych Maciej Rogalski, Świadczenie usług telekomunikacyjnych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014, ss. 145 (Mateusz Kabut)

Sprawozdania

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2015 (regulacyjnej) Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2015 (regulacyjnej), Warszawa, 16 lipca 2015 r. (Ilona Szwedziak-Bork) Aktualne problemy regulacji prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej w sektorach infrastrukturalnych. Panel Regulatorów Aktualne problemy regulacji prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej w sektorach infrastrukturalnych. Panel Regulatorów, Warszawa, 16 lipca 2015 r. (Ilona Szwedziak-Bork)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 5(4)Pobierz cały numer

63. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001