W numerze 8/2015 iKAR od redakcjiKiedy naruszenie reguł konkurencji jest legalnie wykryte? Granice kontroli i przeszukania (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa na tle art. 8 ETPCz Grzegorz Materna, Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa na tle art. 8 ETPCz Granice zakresu uprawnień kontrolnych Komisji Europejskiej w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Marta Michałek-Gervais, Granice zakresu uprawnień kontrolnych Komisji Europejskiej w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „Premia od obrotu”, „rabat posprzedażowy” oraz „opłata inna niż marża handlowa”. Zasada wyrażona w uchwale Sądu Najwyższego z 18 listopada 2015 r. (III CZP 73/15) i jej praktyczne zastosowanie. Joanna Affre, Piotr Skołubowicz, „Premia od obrotu”, „rabat posprzedażowy” oraz „opłata inna niż marża handlowa”. Zasada wyrażona w uchwale Sądu Najwyższego z 18 listopada 2015 r. (III CZP 73/15) i jej praktyczne zastosowanie. Jeżeli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich zgodnie z prawem – konsorcjum przetargowe w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Małgorzata Salitra, Jeżeli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich zgodnie z prawem – konsorcjum przetargowe w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Mateusz Radziński, Wybrane aspekty dotyczące formy prawnej i własnościowej operatora systemu przesyłowego w Polsce na przykładzie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Mateusz Radziński, Wybrane aspekty dotyczące formy prawnej i własnościowej operatora systemu przesyłowego w Polsce na przykładzie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Przegląd prawa i orzecznictwa

Analiza problemów związanych z regulacją relacji pomiędzy dostawcami produktów spożywczych i rolnych a sieciami handlowymi na podstawie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy PSL o nieuczciwych praktykach rynkowych Joanna Affre, Piotr Skołubowicz, Analiza problemów związanych z regulacją relacji pomiędzy dostawcami produktów spożywczych i rolnych a sieciami handlowymi na podstawie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy PSL o nieuczciwych praktykach rynkowych Uprzednia i następcza kontrola aktów upoważaniających organ ochrony konkurencji do przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli (przeszukania) przedsiębiorcy. Uprzednia i następcza kontrola aktów upoważaniających organ ochrony konkurencji do przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli (przeszukania) przedsiębiorcy.
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 października 2014 r. w sprawie Delta Pekárny przeciwko Republice Czeskiej (Bartosz Turno, Emilia Wardęga)
Zakaz fishing expeditions w toku kontroli Komisji Europejskiej Zakaz fishing expeditions w toku kontroli Komisji Europejskiej.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie C-583/13 P Deutsche Bahn AG i inni przeciwko Komisji (Katarzyna Manteuffel)
Deklaracja państwa uznana za pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Deklaracja państwa uznana za pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Glosa do wyroku TSUE w sprawach połączonych C-399/10 P i C-401/10 P Bouygues i Bouygues Télécom przeciwko Komisji (Aleksandra Kłoczko).

Przegląd piśmiennictwa

Right to defence in EU Competition Law: the case of inspections Marta Michałek, Right to defence in EU Competition Law: the case of inspections,
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015, s. 431 (Krystyna Kowalik-Bańczyk)

Sprawozdania

Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium poświęconego prywatnoprawnemu egzekwowaniu reguł konkurencji pt. „Private Enforcement of Competition Law. Key Lessons from Recent International Developments Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium poświęconego prywatnoprawnemu egzekwowaniu reguł konkurencji pt. „Private Enforcement of Competition Law. Key Lessons from Recent International Developments” (Londyn, 5–6 marca 2015 r.) (Emilia Wardęga) Sprawozdanie z konferencji pn. „10 Jahre UGP-Richtlinie: Erfahrungen und Perspektiven” Sprawozdanie z konferencji pn. „10 Jahre UGP-Richtlinie: Erfahrungen und Perspektiven” (Berlin, 7–8 maja 2015 r.) (Monika Namysłowska, Agnieszka Jabłonowska) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pn. „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective” Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pn. „Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective” (2–4 lipca 2015 r., Hotel Supraśl) (Paulina Korycińska)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 8(4)Pobierz cały numer

66. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001