W numerze 4/2017 iKAR od redakcji Od redaktor prowadzącego

Artykuły

Rozważania o mechanizmach rozwiązywania konfliktów na rynku transportu kolejowego Mirosław Antonowicz, Rozważania o mechanizmach rozwiązywania konfliktów na rynku transportu kolejowego Regulacje dotyczące obiektów infrastruktury usługowej po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. Ignacy Góra, Joanna Bartochowska-Jaśniewska, Regulacje dotyczące obiektów infrastruktury usługowej po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. Uwarunkowania prawne niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej w Niemczech Michał Beim, Uwarunkowania prawne niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej w Niemczech Współpraca Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z organami Unii Europejskiej oraz państw członkowskich w świetle regulacji ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Łukasz Gołąb, Współpraca Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z organami Unii Europejskiej oraz państw członkowskich w świetle regulacji ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Charakter prawny zadań i kompetencji Prezesa UTK w obszarze interoperacyjności europejskiej sieci kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI Mikołaj Goss, Charakter prawny zadań i kompetencji Prezesa UTK w obszarze interoperacyjności europejskiej sieci kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI Wyzwania stosowania prawa kontroli koncentracji UE do kolejowego transportu towarowego w obliczu liberalizacji sektora Jakub Kociubiński, Wyzwania stosowania prawa kontroli koncentracji UE do kolejowego transportu towarowego w obliczu liberalizacji sektora Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich a usługi publiczne Stefan Akira Jarecki, Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich a usługi publiczne Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Marcin Kraśniewski, Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Finansowanie rekompensaty z funduszy europejskich – wybrane aspekty cywilnoprawne Roman Gąszczyk, Finansowanie rekompensaty z funduszy europejskich – wybrane aspekty cywilnoprawne

Przegląd prawa i orzecznictwa

Wdrożenie filaru technicznego IV pakietu kolejowego Ignacy Góra, Jan Siudecki, Wdrożenie filaru technicznego IV pakietu kolejowego Ustawy regulujące ustrój związków metropolitalnych a publiczny transport zbiorowy – praca prawnoporównawcza Adrian Misiejko, Ustawy regulujące ustrój związków metropolitalnych a publiczny transport zbiorowy – praca prawnoporównawcza

Przegląd piśmiennictwa

M. Finger i P. Messulam (red.), Rail Economics, Policy and Regulation in Europe, Edward Elgar Publishing, Chentelham, Northampton 2015, ss. 392 M. Finger i P. Messulam (red.), Rail Economics, Policy and Regulation in Europe, Edward Elgar Publishing, Chentelham, Northampton 2015, ss. 392
(Wojciech Pawłuszko)

Sprawozdania

Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, 26 kwietnia 2017 r. (Marcin Kraśniewski)

Ogłoszenia

Zaproszenie na I Doroczną Krajową Konferencję Kolejową CARS Zaproszenie na I Doroczną Krajową Konferencję Kolejową CARS

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 4(6)Pobierz cały numer

82. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001