W numerze 6/2017 iKAR od redakcjiOd redaktora prowadzącego

Artykuły

Zarządzanie ruchem w Internecie w świetle rozporządzenia 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu Andrzej Nałęcz, Zarządzanie ruchem w Internecie w świetle rozporządzenia 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu Technologie informacyjno-komunikacyjne w ochronie zdrowia – problematyka naruszania prywatności Ewa M. Kwiatkowska, Małgorzata Skórzewska-Amberg, Technologie informacyjno-komunikacyjne w ochronie zdrowia – problematyka naruszania prywatności Prawne zasady dotyczące plików cookies a ochrona danych osobowych użytkownika Internetu Małgorzata Olszewska, Prawne zasady dotyczące plików cookies a ochrona danych osobowych użytkownika Internetu Udzielanie przez Prezesa UKE odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Justyna Michalak-Królicka, Udzielanie przez Prezesa UKE odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu Stanisław Piątek, Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu Regulacje prawne dotyczące koncentracji kapitału w przedsiębiorstwach medialnych w wybranych krajach Unii Europejskiej Jędrzej Skrzypczak, Regulacje prawne dotyczące koncentracji kapitału w przedsiębiorstwach medialnych w wybranych krajach Unii Europejskiej Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych Maciej Rogalski, Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych

Przegląd prawa i orzecznictwa

SMS z Internetu – problem definicji usługi łączności elektronicznej. SMS z Internetu – problem definicji usługi łączności elektronicznej.
Glosa do wyroku Trybunału EFTA z dnia 22 grudnia 2016 roku, sygn. akt E-6/16 (Jakub Woźny)
Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług online. Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług online.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2016 r., sygn. C-582/14 (Tadeusz Piątek)
Umowa dotycząca przeniesienia praw do częstotliwości radiowych. Umowa dotycząca przeniesienia praw do częstotliwości radiowych.
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. akt I ACa 123/16 (Kamil Kosmala)

Przegląd piśmiennictwa

Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych Piotr Brzeziński, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 250 (Daniel Szmurło)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 7(6)Pobierz cały numer

87. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001