W numerze 1/2018 iKAR od redakcjiZmiana niejedno ma imię (od redaktor naczelnej)

Artykuły

Podwójne standardy jakości produktów markowych w UE – w poszukiwaniu rozwiązań Anna Mokrysz-Olszyńska, Podwójne standardy jakości produktów markowych w UE – w poszukiwaniu rozwiązań Przeciwdziałanie nadużywaniu znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolnych i spożywczych w Czechach – zagadnienia wybrane Małgorzata Salitra, Przeciwdziałanie nadużywaniu znaczącej pozycji rynkowej w sprzedaży produktów rolnych i spożywczych w Czechach – zagadnienia wybrane Projekt dyrektywy ECN+ (omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej nowelizacji polskiego prawa ochrony konkurencji) Grzegorz Materna, Projekt dyrektywy ECN+ (omówienie w aspekcie potrzeby kolejnej nowelizacji polskiego prawa ochrony konkurencji) Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za naruszenie prawa konkurencji dokonane przez jego współpracowników w orzecznictwie unijnym Michał Surdyk, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za naruszenie prawa konkurencji dokonane przez jego współpracowników w orzecznictwie unijnym Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Prezesem UOKiK Joanna Affre, Małgorzata Kozak, Anna Wawruch, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach przed Prezesem UOKiK

Przegląd prawa i orzecznictwa

Public enforcement versus private enforcement – decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze. Public enforcement versus private enforcement – decyzja zobowiązująca a powództwo odszkodowawcze.
Glosa do wyroku TS z 23 listopada 2017 r. w sprawie C-547/16 Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (Kamil Dobosz)
Czy informacje dostarczone przez wnioskującego o leniency mogą pojawić się w wersji jawnej decyzji stwierdzającej naruszenie? Czy informacje dostarczone przez wnioskującego o leniency mogą pojawić się w wersji jawnej decyzji stwierdzającej naruszenie?
Glosa do wyroku TS z 14 marca 2017 r. w sprawie C-162/15 P Evonik Degussa GmbH przeciwko Komisji (Patrycja Szot)
(Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji – o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym (Nie)zamienne stosowanie krajowego i unijnego prawa konkurencji – o relacji między krajowym i unijnym reżimem antymonopolowym
Glosa do wyroku Sądu UE z 30 września 2016 r. w sprawie T-70/15 Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji (Kamil Dobosz)
Dwudziestowieczne lekarstwo na problemy XXI wieku Dwudziestowieczne lekarstwo na problemy XXI wieku
Glosa do wyroku TS z 6 grudnia 2017 r. w sprawie C-230/16 Coty Germany GmbH przeciwko Parfümerie Akzente GmbH (Tomasz Bagdziński)
Cofnięcie decyzji Komisji i zastąpienie jej inną decyzją w ramach jednego aktu przy braku wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji jako naruszenie prawa zainteresowanych stron do przedstawienia uwag i zajęcia stanowiska Cofnięcie decyzji Komisji i zastąpienie jej inną decyzją w ramach jednego aktu przy braku wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji jako naruszenie prawa zainteresowanych stron do przedstawienia uwag i zajęcia stanowiska
Wyrok Sądu UE z 17 listopada 2017 r. w sprawie T-263/15 Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. przeciwko Komisji (Radosław Niwiński).
Kopiowanie przez kontrolujących informatycznych nośników danych kontrolowanego Kopiowanie przez kontrolujących informatycznych nośników danych kontrolowanego
Postanowienie SOKiK z 7 marca 2017 r., XVII Amz 15/17 (Julita Chomik)

Przegląd piśmiennictwa

Competition Policy and the Control of Buyer Power: A Global Issue Peter C. Carstensen, Competition Policy and the Control of Buyer Power: A Global Issue, Edward Elgar Publishing 2017, ss. 304 (Karolina Liberadzka-Czubowska)

Sprawozdania

Siódma Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca prawa konkurencji Siódma Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca prawa konkurencji
(7th International PhD Students’ Conference on Competition Law), Białystok, 10 października 2017 r. (Paulina Korycińska-Rządca)
Skuteczniejsze egzekwowanie unijnego prawa konkurencji
w świetle projektu dyrektywy Parlamentu i Rady – jakie zmiany w prawie polskim? Seminarium naukowe „Skuteczniejsze egzekwowanie unijnego prawa konkurencji w świetle projektu dyrektywy Parlamentu i Rady – jakie zmiany w prawie polskim?”, (Anna Mlostoń-Olszewska) Sygnaliści – lekarstwo na ograniczoną skuteczność organów ochrony konkurencji czy realizacja społecznego obowiązku praworządnych obywateli Seminarium naukowe pn. „Sygnaliści – lekarstwo na ograniczoną skuteczność organów ochrony konkurencji czy realizacja społecznego obowiązku praworządnych obywateli”, Warszawa, 28 listopada 2017 r. (Marcin Mleczko)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 2(7)Pobierz cały numer

93. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001