wartości autorskie ważne orzeczenia sądowePotwierdzenie wyjątkowej wartości autorskich tez orzeczniczych prezentujących istotę ważnych orzeczeń sądowych (od redaktora naczelnego)

Wokół nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz wytycznych do niej

O odpowiedzialności finansowej osób fizycznychSzymon Syp, O odpowiedzialności finansowej osób fizycznych w polskim prawie konkurencji – de lege lata i de lege ferenda w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencjęAnna Piszcz, Uwagi do Wyjaśnień w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Artykuły

Umowa agencyjnaMałgorzata Kozak, Umowa agencyjna w świetle artykułu 101 TFUE. Jak gonić króliczka, aby go nie złapać Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawemAgata Zawłocka-Turno, Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych w świetle doświadczeń europejskichElżbieta Krajewska, Settlement w świetle doświadczeń europejskich – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

Przegląd prawa i orzecznictwa

Tabele orzeczeń Sądu NajwyższegoTabele orzeczeń Sądu Najwyższego (Elżbieta Krajewska) Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego w WarszawieTabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Elżbieta Krajewska) Cena nieobniżona mimo pogorszenia parametrów jakościowychCena nieobniżona mimo pogorszenia parametrów jakościowych usługi ceną nieuczciwą w rozumienia art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1.07.2012 r., III SK 44/11 Autostrada Małopolska (Konrad Kohutek)
Ochrona konkurencjiOchrona konkurencji – obowiązek wydania decyzji stwierdzającej brak podstaw do działania po stronie Prezesa UOKiK w sytuacji niestwierdzenia przez Prezesa UOKiK naruszenia art. 102 TFUE.
Wyrok Sądu Apelacyjnego z 22.02.2012 r. VI ACa 1304/11 (Krystyna Kowalik)
Kontrola koncentracji – wymierzanie kary pieniężnej za zwłokęKontrola koncentracji – wymierzanie kary pieniężnej za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.05.2012 r., VI ACa 1428/11 (Maciej Bernatt)
sprawy z zakresu ochrony konkurencji sprawami karnymiOchrona konkurencji – sprawy z zakresu ochrony konkurencji sprawami karnymi w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4.07.2012 r., VI ACa 202/12 (Maciej Bernatt)
Nakładanie kar pieniężnychNakładanie kar pieniężnych – kara pieniężna jako instrument wzmocnienia dolegliwości kary dodatkowej.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20.03.2012 r., VI ACa 1038/11 (Dawid Miąsik)
Zbiorowe interesy konsumentówZbiorowe interesy konsumentów – kryteria ustalania wysokości kar pieniężnych w przypadku innowacyjnych i korzystnych dla konsumentów promocji.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25.04.2012 r.,VI ACa 1495/11 (Dawid Miąsik)
Nakładanie kar pieniężnychNakładanie kar pieniężnych – konieczność uwzględnienia przy nakładaniu i wymierzaniu kary pieniężnej stopnia naruszenia interesu publicznego, o którym mowa w art. 1 uokik.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.05.2012 r., VI ACa 31/12 (Dawid Miąsik)
Zbiorowe interesy konsumentówZbiorowe interesy konsumentów – wpływ zachowania przedsiębiorcy w toku postępowania na miarkowanie wysokości kary pieniężnej.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.06.2012 r., VI ACa 1379/11 (Dawid Miąsik)
odstąpienia od zakazu dokonania koncentracjiPrzesłanki zgody warunkowej i odstąpienia od zakazu dokonania koncentracji. Błędy proceduralne w postępowaniu przed Prezesem UOKiK poza kontrolą sądową.
Wyrok SOKiK z 14.05.2012 r., XVII AmA 41/11 (Tadeusz Skoczny)
Zbiorowe interesy konsumentówZbiorowe interesy konsumentów – wykonanie decyzji zobowiązującej – „luz decyzyjny” przedsiębiorcy.
Wyrok SOKiK z 1.06.2012 r., XVII AmA 229/09 (Jarosław Sroczyński)
Regulacja energetykiRegulacja energetyki – naruszenie obowiązków w zakresie wydawania warunków przyłączenia do sieci, wynikających z koncesji na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19.01.2012 r. w sprawie VI ACa 1411/11 (Mikołaj Jasiak)
Prawo konkurencji na świeciePrawo konkurencji na świecie
Małgorzata Anna Nesterowicz, Nowa brazylijska Ustawa o Systemie Ochrony Konkurencji

Przegląd piśmiennictwa

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznychRecenzja książki: Marcin Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 436 (Anna Nykiel-Mateo) Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominującychKonrad Kohutek, Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 643 (Anna Laszczyk)

Sprawozdania

Modele kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencjiModele kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Sprawozdanie z konferencji naukowej CARS, Warszawa, 4 lipca 2012 r. (Maciej Bernatt, Agata Jurkowska-Gomułka) Inteligentne sieci – rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju.Inteligentne sieci – rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju. Sprawozdanie z konferencji Urzędu Regulacji Energetyki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Warszawa, 18.09.2012 r. (Elżbieta Krajewska) II Międzynarodowe Forum Prawa Konkurencji.II Międzynarodowe Forum Prawa Konkurencji. Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Warszawa, 27.09.2012 r. (Elżbieta Krajewska)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

prawo konkurencjiPobierz cały numer

20. publikacja Programu Wydawniczego CARS
5. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Elżbieta Michniewicz
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; tel.: (+48-22) 55-20-888; faks (+48-22) 55-22515; e-mail: zakład.graficzny@uw.edu.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001