Zmiany dotyczące kompetencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ujętych w Prawie telekomunikacyjnym Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnegoNowelizacja Prawa telekomunikacyjnego (od redaktora numeru)

Artykuły

Model kontroli sądowej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji ElektronicznejMateusz Chołodecki, Model kontroli sądowej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Administracyjna kara pieniężna jako instrument regulacji rynku telekomunikacyjnegoMariusz Czyżak, Administracyjna kara pieniężna jako instrument regulacji rynku telekomunikacyjnego Ilościowe i jakościowe metody oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych i regulacyjnychEwa M. Kwiatkowska, Ilościowe i jakościowe metody oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych i regulacyjnych Zmiana stawek opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnegoArwid Mednis, Zmiana stawek opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego – wybrane zagadnienia Usługi oparte na przetwarzaniu danych geografi cznychPatryk Koralewski, Usługi oparte na przetwarzaniu danych geograficznych Nowa strategia regulacyjna na rynku telekomunikacyjnymStanisław Piątek, Nowa strategia regulacyjna na rynku telekomunikacyjnym

Przegląd prawa i orzecznictwa

Regulacja telekomunikacji – decyzje Prezesa UKE w porozumieniu z innym organemRegulacja telekomunikacji – decyzje Prezesa UKE w porozumieniu z innym organem.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24.01.2012 r., III SK 23/11 (Katarzyna Dyl)
Regulacja telekomunikacji – decyzja o dostępie telekomunikacyjnym.Regulacja telekomunikacji – decyzja o dostępie telekomunikacyjnym.
Wyrok SOKiK z 14.06.2012 r., XVII AmT 106/09 (Ewa Galewska)

Przegląd piśmiennictwa

Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnegoGrzegorz Sibiga, Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz,, LexisNexis 2011 (Michał Możdżeń-Marcinkowski)

Sprawozdania

Sprawozdanie z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i TeleinformatykiSprawozdanie z Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT 2012), Warszawa 12-14 września 2012 r. (Mirosław Fereniec)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

prawo konkurencjiPobierz cały numer

22. publikacja Programu Wydawniczego CARS
7. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Elżbieta Michniewicz
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; tel.: (+48-22) 55-20-888; faks (+48-22) 55-22515; e-mail: zakład.graficzny@uw.edu.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001