Zmiany dotyczące kompetencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ujętych w Prawie telekomunikacyjnym ustawy o ochronie konkurencjiWciąż niesatysfakcjonujący projekt zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wciąż możliwe prawdziwe debaty nowelizacyjne (od redaktora numeru)

Wokół nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców Dominik Wolski, Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Zasada legal professional privilege Maciej Bernatt, Bartosz Turno, Zasada legal professional privilege w projekcie zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych Anna Piszcz, Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych według projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa o ochronie konkurencji Małgorzata Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba zmian przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne

Artykuły

Polskie zmowy przetargowe Piotr Semeniuk, „Polskie zmowy przetargowe” – krytyka ekonomiczna analiza kosztów Elżbieta Krajewska, Settlement w postępowaniu antymonopolowym – ekonomiczna analiza kosztów i korzyści z punktu widzenia przedsiębiorcy modele e-biznesu Włodzimierz Szpringer, Dwu-(wielo-)stronne modele e-biznesu a prawo konkurencji Działalność powierzona i komercyjna spółek transportu M. Fornalczyk, Działalność powierzona i komercyjna spółek transportu komunalnego w Polsce Wybrane zagadnienia na tle orzeczeń dotyczących opłat D. Wolski, Wybrane zagadnienia na tle orzeczeń dotyczących opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży

Przegląd prawa i orzecznictwa

Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego (Elżbieta Krajewska) Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Elżbieta Krajewska) Tabele orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tabele orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Elżbieta Krajewska) Tabele orzeczeń sądowych w sprawach telekomunikacyjnych Tabele orzeczeń sądowych w sprawach telekomunikacyjnych (Ewa Kwiatkowska) Próba uzasadnienia klauzuli cenowej Próba uzasadnienia klauzuli cenowej przepisem art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 listopada 2012 r., XVII AmA 184/10
(Agata Jurkowska-Gomułka)
sądowa kontrola wysokości kary pieniężnej Zbiorowe interesy konsumentów – sądowa kontrola wysokości kary pieniężnej.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 8.10.2012 r., XVII AmA 16/11
(Dawid Miąsik)
Zbiorowe interesy konsumentów Zbiorowe interesy konsumentów – skutki wad sentencji decyzji Prezesa UOKiK.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 15.10.2012 r., XVII AmA 17/11
(Dawid Miąsik)

Przegląd piśmiennictwa

Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej Zbigniew Jurczyk, Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, 427 s. (Jarosław Fidala) Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych Krystyna Kowalik-Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, 632 s. (Agata Jurkowska-Gomułka) Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji Tadeusz Skoczny, Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012, 484 s. (Szymon Syp)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

Contents, Abstracts and Key wordsLista recenzentów zewnętrznych iKAR 2012, nr 1–6.

prawo konkurencjiPobierz cały numer

30. publikacja Programu Wydawniczego CARS
15. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001