kolegium redakcyjne internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego iKAR

Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz (p.o. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – redaktor naczelna, redaktor tematyczna ds. prawa ochrony konkurencji za granicą i redaktor prowadząca jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: piszcz@uwb.edu.pl.

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – p.o. redaktora naczelnego; e-mail: skoczny@wz.uw.edu.pl.

Dr hab. Anna Fornalczyk (partner firmy COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp.j.) – zastępca redaktora naczelnego i nadzór nad publikacjami z ekonomii konkurencji i regulacji oraz red. tematyczna ds. pomocy publicznej; e-mail: afornalczyk@comper.com.pl.

Prof. dr hab. Stanisław Piątek (kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – zastępca redaktora naczelnego, nadzór na „Serią Regulacyjną”, redaktor tematyczny ds. regulacji w dziedzinie łączności i mediów i redaktor prowadzący jednego zeszytu „Serii Regulacyjnej”; e-mail: piatek@wz.uw.edu.pl.

Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński (kierownik Zakładu Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor statystyczny; e-mail: wierzbiński@wz.uw.edu.pl.

Prof. UW dr hab. Cezary Banasiński (profesor w Zakładzie Porównawczego Prawa Administracyjnego i Prawa Publicznej Działalności Gospodarczej w Instytucie Nauk Prawnoadministracyjnych WPiA UW); e-mail: cbanasinski@instytutkonkurencji.pl

Dr hab. Maciej Bernatt (kierownik Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor tematyczny ds. wdrażania reguł konkurencji i redaktor prowadzący jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: mbernatt@wz.uw.edu.pl.

Dr Mateusz Chołodecki (adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM); e-mail: mateusz.cholodecki@amu.edu.pl

Dr Marzena Czarnecka (adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) – redaktor tematyczna ds. regulacji energetycznej i redaktor prowadząca jednego numeru „Serii Regulacyjnej”; e-mail: mczg@interia.pl.

Prof. WSIiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka (kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania) – redaktor tematyczna ds. porozumień ograniczających konkurencję i redaktor prowadząca jednego zeszytu «Serii Antymonopolowej»; e-mail: agathajur@o2.pl.

Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska (kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiegov Prawa Gospodarczego WPiA UŁ) – redaktor tematyczna ds. ochrony konsumentów i redaktor prowadząca jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl.

Magdalena Kiełkiewicz (Koordynatorka Krajowa CARS), redaktor techniczna; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl; mkielkiewicz@wz.uw.edu.pl.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001