Praktycznie od początku swego istnienia iKAR publikuje teksty odnoszące się bezpośrednio
do toczącej się nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. W numerach 2–4/2012 opublikowaliśmy na łamach iKAR łącznie osiem głosów w dyskusji wokół założeń nowelizacji ustawy Debaty nowelizacyjnej ciąg dalszyDebaty nowelizacyjnej ciąg dalszy (od redaktora naczelnego)

Debata nowelizacyjna

Kilka uwag do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Aleksander Maziarz, Kilka uwag do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Uwagi dotyczące wybranych instytucji w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Dominik Wolski, Uwagi dotyczące wybranych instytucji w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Osoba zarządzająca w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów Anna Piszcz, „Osoba zarządzająca” w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów Wylanie dziecka z kąpielą – czyli o leniency plus w Polsce Piotr Semeniuk, Szymon Syp, „Wylanie dziecka z kąpielą” – czyli o leniency plus w Polsce Dalsze głosy w debacie nowelizacyjnej Dalsze głosy w debacie nowelizacyjnej (Tomasz Bagdziński, Robert Gago i Przemysław Rosiak, Dariusz Aziewicz, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Jarosław Sroczyński)

Artykuły

Cechy szczególne franczyzy w prawie ochrony konkurencji Antoni Bolecki, Cechy szczególne franczyzy w prawie ochrony konkurencji Dyrektywa 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów jako kolejny etap na drodze tworzenia jednolitych reguł konkurencji na unijnym rynku Anna Mokrysz-Olszyńska, Dyrektywa 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów jako kolejny etap na drodze tworzenia jednolitych reguł konkurencji na unijnym rynku Teckal – wyjątek, co stał się regułą Maciej Fornalczyk, Teckal – wyjątek, co stał się regułą

Prawo konkurencji na świecie

Szwajcarskie prawo konkurencji w zarysie Marta Michałek, Szwajcarskie prawo konkurencji w zarysie Prawo konkurencji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prawo konkurencji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Subiektywny przegląd zdarzeń z ostatnich kilku miesięcy (Tomasz Bagdziński)

Przegląd prawa i orzecznictwa

Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego za 3. kwartał 2013 r. Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego za 3. kwartał 2013 r. Tabela orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie za 2. półrocze 2013 r. Tabela orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie za 2. półrocze 2013 r. wydanych w okresie od 1.01.2013 do 31.06.2013 r. Tabela orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tabela orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanych w okresie od 1.01. do 21.05.2013 r. Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy 2001/14/WE. Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy 2001/14/WE. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2013 r. w sprawie C-369/11 Komisja v. Włochy (Łukasz Gołąb) Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie porozumienia o ustaleniu minimalnej ceny sprzedaży praw dostępu do transmisji telewizyjnych w systemie pay-per-view Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie porozumienia o ustaleniu minimalnej ceny sprzedaży praw dostępu do transmisji telewizyjnych w systemie pay-per-view (Tomasz Krzyżewski)

Piśmiennictwo

Polish Competition Law – Commentary Mateusz Błachucki, Polish Competition Law – Commentary, Case Law and Texts, UOKiK, Warszawa 2013, ss. 184 (Anna Laszczyk) Bankowe normy ostrożnościowe Marcin Olszak, Bankowe normy ostrożnościowe, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011, ss. 436 (Wojciech Podlasin) Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Joanna Cygler, Maria Aluchna, Elżbieta Marciszewska, Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, Grzegorz Materna, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss. 255 (Agata Jurkowska-Gomułka)

Sprawozdania

Sprawozdanie z warsztatów pt. Kontrola koncentracji – nowe wyzwania w Europie Sprawozdanie z warsztatów pt. Kontrola koncentracji – nowe wyzwania w Europie 12 września 2013 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa (Dariusz Aziewicz) Polska po raz pierwszy w historii w Radzie ICAO Polska po raz pierwszy w historii w Radzie ICAO (Marta Chylińska)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

ustawa o ochronie konkurencji i konsumentówPobierz cały numer

40. publikacja Programu Wydawniczego CARS
21. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001