W numerze 1/2014 iKARa znalazły się dwa artykuły poświęcone pomocy publicznej. Przedwiośnie bogate w wydarzeniaPrzedwiośnie bogate w wydarzenia (od redaktora numeru)

Artykuły

Pojęcie wpływu na handel i reguła konwergencji w praktyce stosowania prawa UE przez polskie sądy i Prezesa UOKiK Mariusz Minkiewicz, Pojęcie wpływu na handel i reguła konwergencji w praktyce stosowania prawa UE przez polskie sądy i Prezesa UOKiK Jednostronne ujawnianie informacji handlowych a zakaz porozumień ograniczających konkurencję Paulina Korycińska, Jednostronne ujawnianie informacji handlowych a zakaz porozumień ograniczających konkurencję Jednostronne ujawnianie informacji handlowych a zakaz porozumień ograniczających konkurencję Michał Nowakowski, Porozumienia ograniczające handel równoległy produktami leczniczymi w świetle zasad unijnego prawa konkurencji

Prawo konkurencji na świecie

Tureckie prawo ochrony konkurencji – zagadnienia wybrane Marlena Kadej-Barwik, Tureckie prawo ochrony konkurencji – zagadnienia wybrane System ochrony konkurencji w Finlandii Beata Mäihäniemi, System ochrony konkurencji w Finlandii

Przegląd prawa i orzecznictwa

Wokół ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – przegląd zmian polskiej regulacji prawnej w roku 2013 Wokół ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – przegląd zmian polskiej regulacji prawnej w roku 2013 (Anna Piszcz) Kilka uwag dotyczących pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie ochrony konkurencji Kilka uwag dotyczących pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie ochrony konkurencji.
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 września 2013 r., III SK 1/13 (Maciej Etel)
Między zmową a naśladownictwem cenowym Między zmową a naśladownictwem cenowym.
Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 1 marca 2011 r., XVII AmA 87/09 (Łukasz Kierznowski)
Długa historia przejęcia Reala przez Auchan Długa historia przejęcia Reala przez Auchan.
Decyzja Komisji z 7 marca 2013 r., COMP/M.6822 oraz decyzja Prezesa UOKiK z 21 stycznia 2014 r., DKK-4/2014 (Anna Piszcz)
Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach ochrony konkurencji w 2013 r. Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach ochrony konkurencji w 2013 r. (Anna Oponowicz) Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie 1.04.2013 r.–31.12.2013 r. Tabele decyzji Prezesa UOKiK wydanych w okresie 1.04.2013 r.–31.12.2013 r. (Ewa Mandrosz, Tomasz Krzyżewski, Mateusz Zawistowski, Anna Archacka)

Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach telekomunikacji – II półrocze 2013 r.

Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego (Ewa M. Kwiatkowska) Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Ewa M. Kwiatkowska) Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ewa M. Kwiatkowska)

Przegląd piśmiennictwa

Competition Law in times of Economic Crisis: In Need of Adjustment? Massimo Merola, Jacques Derenne, José Rivas (red.), Competition Law in times of Economic Crisis: In Need of Adjustment? GCLC Annual Conference Series, Groupe Larcier s.a. Éditions BRUYLANT, Bruksela 2013, ss. 649 (Anna Piszcz)

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji Living with Competition Law Issues Sprawozdanie z konferencji Living with Competition Law Issues, Warszawa, 14 marca 2014 r. (Dominik Wolski)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 1(3)Pobierz cały numer

46. publikacja Programu Wydawniczego CARS
25. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001