W numerze 6/2014 iKAR iKAR wraz z komentarzami do UOKiKiKAR wraz z komentarzami do UOKiK (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Wyznaczanie rynków produktowych w ramach kontroli koncentracji sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W kierunku konwergencji praktyk krajowych i unijnych? Sławomir Dudzik, Aleksander Tombiński, Wyznaczanie rynków produktowych w ramach kontroli koncentracji sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W kierunku konwergencji praktyk krajowych i unijnych? Klauzule największego uprzywilejowania w najnowszym ujęciu doktrynalnym i orzecznictwie antymonopolowym Paweł Wanasz, Klauzule największego uprzywilejowania w najnowszym ujęciu doktrynalnym i orzecznictwie antymonopolowym Stosowanie prawa konkurencji w odniesieniu do działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne w oparciu o zasady solidaryzmu społecznego – różnice w polskim i unijnym podejściu Marcin Kolasiński, Stosowanie prawa konkurencji w odniesieniu do działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne w oparciu o zasady solidaryzmu społecznego – różnice w polskim i unijnym podejściu Przejęcie Media Regionalne przez Polskapresse okiem ekonomisty Marta Stryszowska, Przejęcie Media Regionalne przez Polskapresse okiem ekonomisty

Prawo konkurencji na świecie

Ósma nowela niemieckiego prawa kartelowego – przegląd zmian. More „European” approach? Ilona Szwedziak-Bork, Ósma nowela niemieckiego prawa kartelowego – przegląd zmian. More „European” approach?

Przegląd prawa i orzecznictwa

Rekomendacje Europejskiej Sieci Konkurencji z grudnia 2013 r. – ku lepszej jakości europejskiej polityki konkurencji? Agata Jurkowska-Gomułka, Rekomendacje Europejskiej Sieci Konkurencji z grudnia 2013 r. – ku lepszej jakości europejskiej polityki konkurencji? Zmiany w wyznaczaniu rynku właściwego w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi w nowoczesnym kanale dystrybucji na przykładzie decyzji koncentracyjnych Prezesa UOKiK Andrzej Madała, Zmiany w wyznaczaniu rynku właściwego w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi w nowoczesnym kanale dystrybucji na przykładzie decyzji koncentracyjnych Prezesa UOKiK Przegląd decyzji Prezesa UOKiK dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów na rynku usług finansowych w latach 2012–2014 Natalia Matlak, Przegląd decyzji Prezesa UOKiK dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów na rynku usług finansowych w latach 2012–2014 Konkurencja dynamiczna w teście istotnego ograniczenia efektywnej konkurencji. Konkurencja dynamiczna w teście istotnego ograniczenia efektywnej konkurencji.
Glosa do wyroku Sądu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie T-79/12 Cisco Systems, Inc. i Messagenet SpA przeciwko Komisji Europejskiej

(Dariusz Aziewicz)
Odpowiedzialność odszkodowawcza członków kartelu za szkody wynikające z efektu „parasola cenowego” Odpowiedzialność odszkodowawcza członków kartelu za szkody wynikające z efektu „parasola cenowego”. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-557/12 Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG
(Agata Jurkowska-Gomułka)
RPM nie zawsze godzą w interes publiczny: bliżej zindywidualizowanego podejścia do wertykalnego ustalania cen odsprzedaży? RPM nie zawsze godzą w interes publiczny: bliżej zindywidualizowanego podejścia do wertykalnego ustalania cen odsprzedaży?
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r. III SK 44/13

(Konrad Kohutek)
Wzorzec przeciętnego konsumenta jako punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej. Wzorzec przeciętnego konsumenta jako punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej.
Glosa do wyroku SN z dnia 4 marca 2014 r. III SK 34/13

(Małgorzata Sieradzka)
Jak bardzo opłaca się zaniechanie praktyki ograniczającej konkurencję? Jak bardzo opłaca się zaniechanie praktyki ograniczającej konkurencję?
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 maja 2014 r., III SK 54/13
(Anna Piszcz)

Przegląd piśmiennictwa

Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję Agata Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: W poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie, Warszawa 2013, ss. 486 (Marek Szydło)

Sprawozdania

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2014 Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2014 (9 czerwca 2014 r.) (Ilona Szwedziak-Bork)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)Pobierz cały numer

49. publikacja Programu Wydawniczego CARS
28. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001