W numerze 7/2014 iKAR Arbitraż kolejowy oraz kluczowe problemy regulacji kolejowejArbitraż kolejowy oraz kluczowe problemy regulacji kolejowej (od redaktorów prowadzących) Arbitraż w transporcie kolejowymZbigniew Szafrański, Marek Pawlik, Filip Dopierała, Arbitraż w transporcie kolejowym

Artykuły

Status i zadania Europejskiej Agencji Kolejowej – stan obecny i perspektywy w świetle projektu IV pakietu kolejowego UE Michał Będkowski-Kozioł, Status i zadania Europejskiej Agencji Kolejowej – stan obecny i perspektywy w świetle projektu IV pakietu kolejowego UE Co ma znaczenie (unijne)? I jakie? Rozważania w świetle art. 5 rozporządzenia nr 1370/2007 Piotr Bogdanowicz, Co ma znaczenie (unijne)? I jakie? Rozważania w świetle art. 5 rozporządzenia nr 1370/2007 Niezależność zarządcy infrastruktury kolejowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Łukasz Gołąb, Niezależność zarządcy infrastruktury kolejowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Próba oceny stopnia niezależności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego według modelu Fabrizio Gilardi Wojciech Pawłuszko, Próba oceny stopnia niezależności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego według modelu Fabrizio Gilardi Zwolnienie podatkowe od podatku od nieruchomości dla budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym Katarzyna Wróbel, Zwolnienie podatkowe od podatku od nieruchomości dla budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym

Przegląd prawa i orzecznictwa

NCRAs zamiast NRAs i NCAs? Krótki przegląd dotyczący „superregulatorów” w Hiszpanii, Estonii i Holandii Anna Piszcz, NCRAs zamiast NRAs i NCAs? Krótki przegląd dotyczący „superregulatorów” w Hiszpanii, Estonii i Holandii Siła wyższa nie wyłącza prawa do częściowego zwrotu ceny biletu. Siła wyższa nie wyłącza prawa do częściowego zwrotu ceny biletu.
Glosa do wyroku TSUE z 26 września 2013 r. w sprawie C-509/11
ÖBB-Personenverkehr AG (Karol Kłosowski)
Kontrola decyzji i postanowień Prezesa UTK przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola decyzji i postanowień Prezesa UTK przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 27 listopada 2013 r., XVII AmK 22/13 (Łukasz Gołąb)
Obliczenie opłaty podstawowej za dostęp do linii kolejowej o różnych parametrach. Obliczenie opłaty podstawowej za dostęp do linii kolejowej o różnych parametrach.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 grudnia 2013 r., VI ACa 649/13 (Ilona Szwedziak-Bork)
Obliczenie opłaty podstawowej za dostęp do linii kolejowej o różnych parametrach. Decyzje Prezesa UTK zastępujące umowy o udostępnianiu infrastruktury kolejowej.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 25 listopada 2013 r., XVII AmK 3/12 (Monika Floriańczyk-Kardas)

Sprawozdania

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Katowice, 10 marca 2014 r. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Katowice, 10 marca 2014 r. (Marcin Kraśniewski)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 7(3)Pobierz cały numer

51. publikacja Programu Wydawniczego CARS
29. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001