W numerze 8/2014 iKAR Bieżąca praktyka regulacyjna i perspektywy zmian w telekomunikacjiBieżąca praktyka regulacyjna i perspektywy zmian w telekomunikacji (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Test zawężania marży w praktyce regulacyjnej Prezesa UKE Jan Siudecki, Test zawężania marży w praktyce regulacyjnej Prezesa UKE Środki zaradcze w procesie konsolidacji H3G-Orange, H3G-o2 i Telefónica-E-Plus przeciwdziałające monopolizacji na rynku telefonii mobilnej Daria Kostecka-Jurczyk, Środki zaradcze w procesie konsolidacji H3G-Orange, H3G-o2Telefónica-E-Plus przeciwdziałające monopolizacji na rynku telefonii mobilnej Umowy dotyczące treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w świetle ustawy o prawach konsumenta Wojciech Dziomdziora, Umowy dotyczące treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w świetle ustawy o prawach konsumenta Korzystanie z urządzeń radiowych na podstawie zgłoszenia do rejestru w świetle praktyki Mariusz Busiło, Korzystanie z urządzeń radiowych na podstawie zgłoszenia do rejestru w świetle praktyki Anonimizacja danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną Stanisław Piątek, Paweł Piątek, Anonimizacja danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia Ewa M. Kwiatkowska, Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia Zjawisko koncentracji rynkowej w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce wobec potrzeby rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej – zarys problemu Renata Śliwa, Zjawisko koncentracji rynkowej w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce wobec potrzeby rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej – zarys problemu

Przegląd prawa i orzecznictwa

Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji – I półrocze 2014 Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji – I półrocze 2014
(Ewa M. Kwiatkowska)
Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacji – II półrocze 2013 Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacji – II półrocze 2013
(Magdalena Jachimowicz-Rolnik)
Ochrona danych osobowych w telekomunikacji. Ochrona danych osobowych w telekomunikacji.
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 r. (I OSK 2324/12, LEX nr 1427782) (Mariusz Czyżak)
Ochrona danych w telekomunikacji. Ochrona danych w telekomunikacji.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. C-293/12 i C-594/12 (sprawy połączone) (Tadeusz Piątek)

Przegląd piśmiennictwa

Ochrona danych w telekomunikacji. Maciej Rogalski, Świadczenie usług telekomunikacyjnych, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014, ss. 143 (Magdalena Jachimowicz-Rolnik) Telecommunications Regulation in Poland Stanisław Piątek (red.), Telecommunications Regulation in Poland, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania UW, Warszawa 2013, ss. 226 (Renata Śliwa)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 8(3)Pobierz cały numer

52. publikacja Programu Wydawniczego CARS
30. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001