W numerze 9/2014 iKAR Prawo konkurencji czy prawo ochrony konkurencji?Prawo konkurencji czy prawo ochrony konkurencji? (od redaktora prowadzącego) Dr Monika Zielińska. Wspomnienie Dr Monika Zielińska. Wspomnienie (Maria Królikowska-Olczak)

Artykuły

Programy nagradzania informatorów w prawie państw europejskich Jan Polański, Programy nagradzania informatorów w prawie państw europejskich Kontrola nabywania pakietów mniejszościowych przez Komisję Europejską w planowanej reformie rozporządzenia 139/2004 Dariusz Aziewicz, Kontrola nabywania pakietów mniejszościowych przez Komisję Europejską w planowanej reformie rozporządzenia 139/2004 Opłaty półkowe a mechanizmy cenotwórcze Maciej Marek, Opłaty półkowe a mechanizmy cenotwórcze O efekcie zachęty w prawie pomocy publicznej Bartosz Wojtaczka, O efekcie zachęty w prawie pomocy publicznej Prawidłowe określenie statusu MŚP w kontekście korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa Justyna Kulawik-Dutkowska, Prawidłowe określenie statusu MŚP w kontekście korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa

Przegląd prawa i orzecznictwa

Efekty parasola cenowego Robert Stefanicki, Efekty „parasola cenowego”.
Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-557/12 Kone AG i in.
Koncepcja asymetrycznej presji konkurencyjnej Justyna Matuszczak-Piasta, Koncepcja asymetrycznej presji konkurencyjnej.
Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach Auchan Polska i Jeronimo Martins w perspektywie doświadczeń brytyjskich
Rozszerzona skuteczność wyroków SOKiK w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych. Rozszerzona skuteczność wyroków SOKiK w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. akt III SK 18/13
(Paweł Gutkowski, Miłosz Malaga)
Systemy rabatowe stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące – czy najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE można obronić? Systemy rabatowe stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące – czy najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE można obronić?
Glosa do wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie T-286/09 Intel Corp. przeciwko Komisji Europejskiej
(Emilia Wardęga)
Początek biegu terminu dla wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku zaprzestania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję Początek biegu terminu dla wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku zaprzestania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję.
Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2014 r. III SK 26/13 (Ilona Szwedziak-Bork)
Kontrola koncentracji a rynki instrumentów finansowych – wyznaczanie rynku właściwego w praktyce Komisji Europejskiej. Kontrola koncentracji a rynki instrumentów finansowych – wyznaczanie rynku właściwego w praktyce Komisji Europejskiej.
Decyzje Komisji Europejskiej w sprawach Nr COMP/M.6166 Deutsche Börse/NYSE Euronext oraz Nr COMP/M.6873 Intercontinental Exchange NYSE Euronext
(Dariusz Aziewicz)
Pomoc publiczna – zakaz nabywania udziałów jako środek służący ograniczeniu pomocy publicznej do niezbędnego minimum Pomoc publiczna – zakaz nabywania udziałów jako środek służący ograniczeniu pomocy publicznej do niezbędnego minimum.
Wyrok Sądu z dnia 8 kwietnia 2014 r. W sprawie T-319/11 – ABN Amro przeciwko Komisji Europejskiej (Wojciech Podlasin)

Przegląd piśmiennictwa

Antitrust in Pop Culture: A Guide For Antitrust Gurus Sarah Riddell, William Schubert, Spencer Weber Waller, Antitrust in Pop Culture: A Guide For Antitrust Gurus, Institute for Consumer Antitrust Studies, Chicago 2014
(Maciej Bernatt)

Sprawozdania

Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia”, 15 września 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Egzekwowanie reguł konkurencji w Polsce – prawo i praktyka Sprawozdanie z konferencji naukowej pn. „Egzekwowanie reguł konkurencji w Polsce – prawo i praktyka”, Warszawa, 28 listopada 2014 r.

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 8(3)Pobierz cały numer

53. publikacja Programu Wydawniczego CARS
31. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001