Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) zostało utworzone 21 lutego 2007 r. jako grupa badawcza. Z dniem 1 października 2014 r. zostało przekształcone w samodzielną jednostkę organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Dziekanowi WZ UW.

Działalność CARS koncentruje się na szeroko rozumianej problematyce ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnych i prokonsumenckich regulacji sektorowych w gospodarce rynkowej. W tym zakresie CARS prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe, przygotowuje ekspertyzy naukowe, oferuje wydawnictwa zwarte i periodyczne, organizuje konferencje naukowe, patronuje studiom podyplomowym, prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie, organizuje szkolenia i współpracuje z podobnymi jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Od 2012 r. najlepsze polskie monografie z zakresu prawa i ekonomii ochrony konkurencji honorowane są „Nagrodą CARS”. Od 2016 r. przyznawana jest także „Honorowa Nagroda CARS” za całokształt osiągnieć naukowych i praktycznych w zakresie ochrony konkurencji i regulacji sektorowych.

Zob. więcej na stronie CARS

Władze CARS • Dyrektor: prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, kierownik Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW
• Z-ca dyrektora: prof. dr hab. Stanisław Piątek, kierownik Zakładu Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW
• Z-ca Dyrektora – Adam Jasser, CARS
• Sekretarz naukowy: dr Maciej Bernatt, adiunkt, Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW
• Kierownik Szkoły Ekonomii dla Prawników: dr Magdalena Olender-Skorek, adiunkt w Katedrze Gospodarki Rynkowej WZ UW
• Koordynator międzynarodowy: Ewelina D. Sage PhD (OXON)
• Koordynator krajowy: Nina Łazarczyk

Zob. więcej na stronie CARS

Władze CARS są wspomagane przez „Komitet Doradczy CARS”, w którego skład wchodzą wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i biznesu.

Zob. więcej na stronie CARS

Z CARS współpracuje ok. 100 pracowników naukowych (z UW i innych ośrodków akademickich) oraz praktyków, którym przyznano status „osób afiliowanych przy CARS oraz bliskich współpracowników akademickich CARS”.

Zob. więcej na stronie CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001