W numerze 2/2016 iKAR od redakcjiOd redaktorów prowadzących

Artykuł gościnny

Problemy unifikacji prawa międzynarodowego transportu lotniczego Marek Żylicz, Problemy unifikacji prawa międzynarodowego transportu lotniczego

Artykuły

Unijna polityka w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa Marian Bujnowski, Unijna polityka w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa Akta w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia stawek opłat jednostkowych za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej – między obowiązkiem udostępnienia informacji publicznej a ochroną tajemnicy przedsiębiorcy Tomasz Piotr Chudzinski, Akta w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia stawek opłat jednostkowych za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej – między obowiązkiem udostępnienia informacji publicznej a ochroną tajemnicy przedsiębiorcy Kryterium interesu konsumenta w sprawach z zakresu prawa konkurencji UE dotyczących transportu lotniczego – o potrzebie defi nicji Jakub Kociubiński, Kryterium interesu konsumenta w sprawach z zakresu prawa konkurencji UE dotyczących transportu lotniczego – o potrzebie defi nicji Autonomia instytucjonalna urzędów regulacyjnych Unii Europejskiej: przykład Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Natalia Kohtamäki, Autonomia instytucjonalna urzędów regulacyjnych Unii Europejskiej: przykład Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Operatorzy open-accessowi – nowe zjawisko w pasażerskim transporcie kolejowym w Unii Europejskiej Marcin Król, Operatorzy open-accessowi – nowe zjawisko w pasażerskim transporcie kolejowym w Unii Europejskiej Dostęp do rynku przewozów lotniczych jako przedmiot międzynarodowej regulacji prawnej Agnieszka Kunert-Diallo, Dostęp do rynku przewozów lotniczych jako przedmiot międzynarodowej regulacji prawnej Zapewnienie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia Iwona Miedzińska, Zapewnienie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia Status prawny wybranych przedsiębiorstw kolejowych jako podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym Wojciech Pawłuszko, Status prawny wybranych przedsiębiorstw kolejowych jako podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Przegląd prawa i orzecznictwa

Wytyczne interpretacyjne Komisji Europejskiej do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – klaryfi kacja czy pogłębienie wątpliwości? Karol Kłosowski, Wytyczne interpretacyjne Komisji Europejskiej do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – klaryfi kacja czy pogłębienie wątpliwości? Opóźnienie lotu a prawo do odszkodowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów – przegląd wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Dagmara Kuźniar-Kwiartek, Opóźnienie lotu a prawo do odszkodowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów – przegląd wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Umowy o świadczenie usług marketingowych zawierane z przewoźnikiem lotniczym w świetle reguł pomocy państwa. Umowy o świadczenie usług marketingowych zawierane z przewoźnikiem lotniczym w świetle reguł pomocy państwa.
Glosa do decyzji Komisji (UE) 2015/1227 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.22614 (C 53/07) wdrożonej przez Francję na rzecz Izby Handlowo-Przemysłowej w Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services i Transavia (Piotr Bogdanowicz)
Problemy techniczne statku powietrznego a klauzula „nadzwyczajnych okoliczności” jako podstawa zwolnienia przewoźnika lotniczego z obowiązku zapłaty odszkodowania w przypadku dużego opóźnienia lotów. Problemy techniczne statku powietrznego a klauzula „nadzwyczajnych okoliczności” jako podstawa zwolnienia przewoźnika lotniczego z obowiązku zapłaty odszkodowania w przypadku dużego opóźnienia lotów.
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie C-257/14 Corina van der Lans przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Lidia Brodowski, Marcin Pączek)
Interes prawny przewoźników kolejowych w postępowaniach nadzorczych prowadzonych przez Prezesa UTK wobec zarządców infrastruktury kolejowej – przegląd orzecznictwa Interes prawny przewoźników kolejowych w postępowaniach nadzorczych prowadzonych przez Prezesa UTK wobec zarządców infrastruktury kolejowej – przegląd orzecznictwa (Marcin Trela)

Z warsztatów studenckich

Konkurencja w polskim sektorze transportu kolejowego Marcin Kraśniewski, Konkurencja w polskim sektorze transportu kolejowego

Przegląd piśmiennictwa

Progressive Commercialization of Airline’s Governance Culture Jan Walulik, Progressive Commercialization of Airline’s Governance Culture, EuroPrawo, Warszawa 2015 (Małgorzata Polkowska)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2(5)Pobierz cały numer

66. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001