W numerze 3/2016 iKAR od redakcjiNowe, nowsze, najnowsze (od redaktor numeru)

Artykuły

Decyzja tymczasowa w sprawach konsumenckich – nowy instrument reakcji na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów Małgorzata Sieradzka, Decyzja tymczasowa w sprawach konsumenckich – nowy instrument reakcji na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów Status prawny i rola organizacji konsumenckich w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Paulina Korycińska-Rządca, Status prawny i rola organizacji konsumenckich w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Wybór prawa jako klauzula abuzywna w umowach konsumenckich zawieranych przez Internet Monika Jagielska, Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Wybór prawa jako klauzula abuzywna w umowach konsumenckich zawieranych przez Internet Stosowanie ustawy o prawach konsumenta na rynku energii elektrycznej Marzena Czarnecka, Stosowanie ustawy o prawach konsumenta na rynku energii elektrycznej Nieuczciwe praktyki handlowe a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Michał Strzelecki, Nieuczciwe praktyki handlowe a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ocena dorobku legislacyjnego i orzeczniczego kształtującego defi nicję konsumenta na gruncie art. 22¹ kodeksu cywilnego Monika Chojecka, Adam M. Nowak, Ocena dorobku legislacyjnego i orzeczniczego kształtującego defi nicję konsumenta na gruncie art. 22¹ kodeksu cywilnego

Przegląd prawa i orzecznictwa

Skutki prawomocności materialnej wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone Skutki prawomocności materialnej wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone
Glosa do uchwały SN z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. III CZP 17/15
(Anna Oponowicz).
Kwalifi kacja umowy deweloperskiej w świetle zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – decyduje praktyka na rynku deweloperskim czy prawnie określona treść umowy deweloperskiej? Kwalifi kacja umowy deweloperskiej w świetle zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – decyduje praktyka na rynku deweloperskim czy prawnie określona treść umowy deweloperskiej?
Glosa do wyroku SOKiK z dnia 25 stycznia 2016 r., sygn. akt XVII AmA 153/14
(Małgorzata Sieradzka).

Przegląd piśmiennictwa

Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej Monika Namysłowska, Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 628 (Anna Zientara) The Images of the Consumer in EU Law Dorota Leczykiewicz, Stephen Weatherill (eds.), The Images of the Consumer in EU Law, Hart Publishing 2016, s. 470 (Monika Namysłowska).

Sprawozdania

New Rules for Contracts in the Digital Single Market New Rules for Contracts in the Digital Single Market, Wiedeń, 21–22 stycznia 2016 r.
(Agnieszka Jabłonowska)
Ochrona Konsumenta na Rynku Usług Ochrona Konsumenta na Rynku Usług, Katowice, 10–11 marca 2016 r.
(Klaudia Łyszczek)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

Recenzenci artykułów w numerach 1–8/2015 iKARRecenzenci artykułów w numerach 1–8/2015 iKAR

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 3(5)Pobierz cały numer

67. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001