W numerze 5/2017 iKAR Nagroda Honorowa CARS 2017. Wielka Sowa dla Profesor Anny FornalczykNagroda Honorowa CARS 2017. Wielka Sowa dla Profesor Anny Fornalczyk od redakcjiOchrona konkurencji w UE – nowe zjawiska i tendencje orzecznicze (od redaktor numeru)

Artykuły

Aplikacja UBER lub jak ująć sharing economy w istniejące ramy prawne? Maciej Toroń, Katarzyna Wiese, Aplikacja UBER lub jak ująć sharing economy w istniejące ramy prawne? Rabaty stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w latach 2011–2015 Kamil Bułakowski, Rabaty stosowane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w latach 2011–2015 Możliwość ograniczania handlu równoległego produktami leczniczymi przez podmioty odpowiedzialne w świetle prawa konkurencji Mateusz Mądry, Możliwość ograniczania handlu równoległego produktami leczniczymi przez podmioty odpowiedzialne w świetle prawa konkurencji Instytucja decyzji zobowiązującej w unijnym orzecznictwie – spór o zakres stosowania zasady proporcjonalności Marcin Mleczko, Instytucja decyzji zobowiązującej w unijnym orzecznictwie – spór o zakres stosowania zasady proporcjonalności Modele regulacji prawnej konkurencji oraz międzynarodowe formy prawne realizacji polityki konkurencji Kseniia Smyrnova, Modele regulacji prawnej konkurencji oraz międzynarodowe formy prawne realizacji polityki konkurencji

Przegląd prawa i orzecznictwa

Owoce zatrutego drzewa vs. owoce morza. Dopuszczalność wykorzystywania dowodów bezprawnych w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją. Owoce zatrutego drzewa vs. owoce morza. Dopuszczalność wykorzystywania dowodów bezprawnych w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją.
Glosa do wyroku Sądu z 8 września 2016 r. w sprawie T-54/14 Goldfi sh i in. przeciwko Komisji Europejskiej (Mateusz Mroczek)
Selektywność systemu podatkowego na potrzeby art. 107 ust. 1 TFUE a równe traktowanie i dyskryminacja. Selektywność systemu podatkowego na potrzeby art. 107 ust. 1 TFUE a równe traktowanie i dyskryminacja.
Glosa do wyroku TS z 21 grudnia 2016 r. w sprawach połączonych C-20/15 P i C-21/15 P Komisja Europejska przeciwko World Duty Free Group SA (C-20/15 P) oraz Banco Santander SA (C-21/15 P) i Santusa Holding SL (C-21/15 P) (Łukasz Stępkowski)
Zmowa na rynku układów scalonych do kart inteligentnych (smart card chips). Zmowa na rynku układów scalonych do kart inteligentnych (smart card chips).
Glosa do wyroku Sądu z 15 grudnia 2017 r. w połączonych sprawach T-758/14 Infineon Technologies AG przeciwko Komisji oraz T-762/14 Koninklijke Philips NV i Philips France przeciwko Komisji (Szymon Gołębiowski)
Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym jako podstawa unieważnienia decyzji w sprawie koncentracji przedsiębiorców. Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym jako podstawa unieważnienia decyzji w sprawie koncentracji przedsiębiorców.
Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z 7 marca 2017 r. w sprawie T-194/13 United Parcel Service, Inc. przeciwko Komisji Europejskiej (Marta Michałek-Gervais)

Przegląd piśmiennictwa

Algorithms and Collusion – Background Note by the Secretariat, DAF/COMP(2017)4, OECD – Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, 2017 (omówienie) Algorithms and Collusion – Background Note by the Secretariat, DAF/COMP(2017)4, OECD – Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, 2017 (omówienie) (Agata Jurkowska-Gomułka)

Sprawozdania

Annual Conference on European State Aid Law Annual Conference on European State Aid Law, Trewir, 24–25 listopada 2016 r. (Emilia Wardęga) Głos w sprawie racjonalizacji stosowania zgód warunkowych w sprawach koncentracji przedsiębiorców Głos w sprawie racjonalizacji stosowania zgód warunkowych w sprawach koncentracji przedsiębiorców (o możliwości zmiany decyzji o zgodzie warunkowej), Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, 30 maja 2017 r. (Jarosław Łukawski, Grzegorz Materna) Harmonisation of Private Antitrust Enforcement. A Central and Eastern European Perspective Druga Międzynarodowa Konferencja Harmonisation of Private Antitrust Enforcement. A Central and Eastern European Perspective. Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r. (Magdalena Knapp, Paulina Korycińska-Rządca) Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych za rok 2016 Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych za rok 2016 (Nina Łazarczyk)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 5(6)Pobierz cały numer

84. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001