W numerze 3/2018 iKAR od redakcjiPrewencyjna kontrola koncentracji – temat zawsze aktualny (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji (gun jumping) w praktyce decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzecznictwie unijnym Aleksandra Mariak, Naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji (gun jumping) w praktyce decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzecznictwie unijnym Koncentracje podzielone lub kroczące w unijnym systemie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Adrian Bielecki, Koncentracje podzielone lub kroczące w unijnym systemie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Cele prewencyjnej kontroli koncentracji Łukasz Kryśkiewicz, Cele prewencyjnej kontroli koncentracji Prewencyjny nadzór nad koncentracjami przedsiębiorców a wybrane operacje gospodarcze związane z funduszami inwestycyjnymi Dariusz Aziewicz, Prewencyjny nadzór nad koncentracjami przedsiębiorców a wybrane operacje gospodarcze związane z funduszami inwestycyjnymi Klauzula zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej jako ograniczenie akcesoryjne stosowane w ramach koncentracji przedsiębiorców Tomasz Krzyżewski, Klauzula zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej jako ograniczenie akcesoryjne stosowane w ramach koncentracji przedsiębiorców Wpływ unbundlingu na działalność polskich elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych Krzysztof Żebryk, Wpływ unbundlingu na działalność polskich elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych Konkurencja w prawie zamówień publicznych po nowelizacji – wybrane zagadnienia Beata Zwolińska, Konkurencja w prawie zamówień publicznych po nowelizacji – wybrane zagadnienia O obowiązku współdziałania w toku kontroli w postępowaniu przed organami antymonopolowymi – raz jeszcze Bartłomiej Miedzianowski, O obowiązku współdziałania w toku kontroli w postępowaniu przed organami antymonopolowymi – raz jeszcze

Przegląd prawa i orzecznictwa

Ocena przesłanki istotności ograniczenia konkurencji w kontekście definiowania rynków właściwych w orzecznictwie dotyczącym kontroli koncentracji przedsiębiorców Monika Bychowska, Ocena przesłanki istotności ograniczenia konkurencji w kontekście definiowania rynków właściwych w orzecznictwie dotyczącym kontroli koncentracji przedsiębiorców Dowody ekonomiczne w ocenie koncentracji na przykładzie przejęcia kontroli nad EDF Polska S.A. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Władysław Hydzik, Dowody ekonomiczne w ocenie koncentracji na przykładzie przejęcia kontroli nad EDF Polska S.A. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Czy nadchodzą zmiany w podejściu organów ochrony konkurencji do rabatów warunkowych stosowanych przez podmioty posiadające pozycję dominującą? Czy nadchodzą zmiany w podejściu organów ochrony konkurencji do rabatów warunkowych stosowanych przez podmioty posiadające pozycję dominującą?
Wyrok TSUE z 6 września 2017 r. w sprawie C-413/14P Intel Corp. Inc. przeciwko Komisji (Teresa Kaczyńska-Kochaniec)

Przegląd piśmiennictwa

Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego Daria Kostecka-Jurczyk, Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego, C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 304 (Rajmund Molski) Ocena siły rynkowej przedsiębiorcy w nadzorze nad horyzontalnymi koncentracjami przedsiębiorców Dariusz Aziewicz, Ocena siły rynkowej przedsiębiorcy w nadzorze nad horyzontalnymi koncentracjami przedsiębiorców, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 329 (Cezary Banasiński)

Sprawozdania

Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej Seminarium naukowe pn. Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej, Wydział Zarządzania UW, Warszawa, 7 marca 2018 r. (Adam Jasser)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 3(7)Pobierz cały numer

94. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001