W numerze 5/2018 iKAR od redakcji Rynek mocy – nowe wyzwanie dla sektora energetycznego (od redaktorów prowadzących) Rynek mocy w Polsce – cel wdrożenia ustawy, uwarunkowania unijne i polskie, kluczowe założenia koncepcji i ustawy Tomasz Dąbrowski, Rynek mocy w Polsce – cel wdrożenia ustawy, uwarunkowania unijne i polskie, kluczowe założenia koncepcji i ustawy

Artykuły

Rynek mocy jako instrument wsparcia budowy nowych elektrowni – czy to zadziała? Igor Muszyński, Rynek mocy jako instrument wsparcia budowy nowych elektrowni – czy to zadziała? Mechanizmy mocowe – defi nicja, klasyfi kacja i przyszłość rynku dwutowarowego w Unii Europejskiej Grzegorz Pizoń, Mechanizmy mocowe – definicja, klasyfikacja i przyszłość rynku dwutowarowego w Unii Europejskiej Marcin Kraśniewski, Istota i prawne aspekty funkcjonowania rynku wtórnego dla rynku mocy Michał Bałdowski, Marcin Kraśniewski, Istota i prawne aspekty funkcjonowania rynku wtórnego dla rynku mocy Realizacja obowiązku mocowego przez przedsiębiorstwa energetyczne Bartłomiej Pawlak, Marcin Ziarkowski, Realizacja obowiązku mocowego przez przedsiębiorstwa energetyczne Udział wytwórców zagranicznych w polskim rynku mocy Paweł Ura, Udział wytwórców zagranicznych w polskim rynku mocy Ochrona uzasadnionych oczekiwań a dostosowanie mechanizmów mocowych do rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej Jędrzej Maśnicki, Ochrona uzasadnionych oczekiwań a dostosowanie mechanizmów mocowych do rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej

Przegląd prawa i orzecznictwa

Koncesja jako instrument realizacji polityki energetycznej w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2016 r., III SK 28/15 Koncesja jako instrument realizacji polityki energetycznej w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2016 r., III SK 28/15 (Jakub Faszcza)

Przegląd piśmiennictwa

Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny Mirosław Pawełczyk (red.), Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2018, ss. 560
(Michał Domagała)

Sprawozdania

Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, Łódź, 26 kwietnia 2018 r. (Mateusz Czuba, Wojciech Modzelewski, Michał Pytkowski)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 4(7)Pobierz cały numer

96. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001