W numerze 6/2018 iKAR od redakcji W oczekiwaniu na zmiany (od redaktor prowadzącej)

Artykuły

Ocena polskiego procesu legislacyjnego na przykładzie ostatnich zmian w prawie rynków Marta Dzieciuch, Ocena polskiego procesu legislacyjnego na przykładzie ostatnich zmian w prawie rynków Zasady restrukturyzacji zadłużenia na podstawie przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Bartosz Wyżykowski, Zasady restrukturyzacji zadłużenia na podstawie przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Idea odpowiedzialnego kredytowania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Magdalena Paleczna, Idea odpowiedzialnego kredytowania na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w Polsce padłość konsumencka w prawie polskim i niemieckim a praktyka forum shopping Artur Tim, Upadłość konsumencka w prawie polskim i niemieckim a praktyka forum shopping Czy ubezpieczonemu przysługuje status konsumenta w świetle przepisów kodeksu cywilnego? Jan Ulański, Czy ubezpieczonemu przysługuje status konsumenta w świetle przepisów kodeksu cywilnego? Rekompensata publiczna a inne środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Małgorzata Sieradzka, Rekompensata publiczna a inne środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Instrumenty indywidualnej ochrony konsumenta w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a Nowy ład dla konsumentów Katarzyna Południak-Gierz, Instrumenty indywidualnej ochrony konsumenta w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a „Nowy ład dla konsumentów” Co dalej z rzecznikami konsumentów? Rozważania w przededniu 20-lecia instytucji Maciej Czapliński, Aleksandra Kapnik, Co dalej z rzecznikami konsumentów? Rozważania w przededniu 20-lecia instytucji

Przegląd prawa i orzecznictwa

Przegląd najważniejszych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w Nowym ładzie dla konsumentów Przegląd najważniejszych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w „Nowym ładzie dla konsumentów” (Agnieszka Kowalczyk-Zagaj) Treści cyfrowe – ujęcie definicyjne w unijnych i krajowych regulacjach prawnych Treści cyfrowe – ujęcie definicyjne w unijnych i krajowych regulacjach prawnych (Elwira Macierzyńska-Franaszczyk) Ochrona konsumenta przed agresywnymi praktykami rynkowymi w świetle pytań prejudycjalnych SN w sprawie C-628/17 Orange Polska S.A. Ochrona konsumenta przed agresywnymi praktykami rynkowymi w świetle pytań prejudycjalnych SN w sprawie C-628/17 Orange Polska S.A. (Katarzyna Lis-Zarrias) Wina jako element nieuczciwości praktyki rynkowej. Wina jako element nieuczciwości praktyki rynkowej.
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 marca 2018 r., VII AGa 1356/18 (Wojciech Janik)
Przegląd decyzji Prezesa UOKiK dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów na rynku usług fi nansowych w 2017 r. Przegląd decyzji Prezesa UOKiK dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów na rynku usług finansowych w 2017 r. (Aleksandra Drożdż)

Przegląd piśmiennictwa

Rethinking EU Consumer Law Geraint Howells, Christian Twigg-Flesner, Thomas Wilhelmsson, Rethinking EU Consumer Law, Routledge 2018, ss. 356 (Agnieszka Kubiak-Cyrul).

Sprawozdania

Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego”, Kraków, 1–2 marca 2018 r. (Piotr Kukuryk) 25 lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sprawozdanie z sympozjum naukowego pn. „25 lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, Łódź, 16 marca 2018 r. (Agata Sobusiak, Alicja Tarkowska) Prawo Własności Intelektualnej – Konkurencja – Nowe Technologie Sprawozdanie z konferencji pn. „Prawo Własności Intelektualnej – Konkurencja – Nowe Technologie”, Warszawa, 24 kwietnia 2018 r. (Adrianna Michałowicz, Agata Sobusiak)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 6(7)Pobierz cały numer

97. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001