W numerze 9/2018 iKAR od redakcji Słowo wstępne (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Odnawialne źródła energii w kontekście solidarności społecznej – wprowadzenie do problematyki Radosław Mędrzycki, Odnawialne źródła energii w kontekście solidarności społecznej – wprowadzenie do problematyki Uwagi na tle pojęcia energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej Magdalena Porzeżyńska, Uwagi na tle pojęcia „energii ze źródeł odnawialnych” w prawie Unii Europejskiej Unijny mechanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu – analiza propozycji legislacyjnej i wersji obowiązującej przepisu Anna Mathews, Unijny mechanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu – analiza propozycji legislacyjnej i wersji obowiązującej przepisu Nowe uregulowanie sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej Paweł Konrad Domagała, Nowe uregulowanie sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej Kilka uwag o przedawnieniu kar pieniężnych w prawie energetycznym Michalina Szpyrka, Kilka uwag o przedawnieniu kar pieniężnych w prawie energetycznym Geneza i status prawny dokumentu gwarancji pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych jako dokumentu potwierdzającego ślad środowiskowy, w świetle uregulowań krajowych Maciej Kapalski, Geneza i status prawny dokumentu gwarancji pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych jako dokumentu potwierdzającego ślad środowiskowy, w świetle uregulowań krajowych. Uwagi de lege ferenda Wyzwania regulacyjne w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych Dagmara Dragan, Wojciech Modzelewski, Wyzwania regulacyjne w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych Kolejowe obiekty infrastruktury usługowej i usługi świadczone na rzecz przewoźników kolejowych w działalności przedsiębiorstw energetycznych Marek Stolorz, Kolejowe obiekty infrastruktury usługowej i usługi świadczone na rzecz przewoźników kolejowych w działalności przedsiębiorstw energetycznych Konstrukcja prawna audytu krajobrazowego Katarzyna Szlachetko, Konstrukcja prawna audytu krajobrazowego

Sprawozdania

Sprawozdanie z II Kongresu Energetyki Lokalnej Sprawozdanie z II Kongresu Energetyki Lokalnej (Mariusz Szyrski) Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania
na przyszłość Sprawozdanie z II Konferencji Młodych Naukowców Prawa Administracyjnego pn. „Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania na przyszłość” (Karolina Chról)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 1(8)Pobierz cały numer

103. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001