W numerze 1/2020 iKAR od redakcji Europejski kodeks łączności elektronicznej (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Modyfi kacja celów polityki regulacyjnej w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej Wojciech Krupa, Modyfi kacja celów polityki regulacyjnej w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej Inwestycje w sieci o bardzo dużej przepustowości Andrzej Nałęcz, Inwestycje w sieci o bardzo dużej przepustowości Krajowy organ regulacyjny w świetle Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej Mateusz Chołodecki, Krajowy organ regulacyjny w świetle Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej Europejski kodeks łączności elektronicznej – kategoryzacja usług łączności elektronicznej Jakub Woźny, Europejski kodeks łączności elektronicznej – kategoryzacja usług łączności elektronicznej Usługa powszechna w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej Artur Salbert, Usługa powszechna w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej Wpływ Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej na ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników usług OTT-1 usług łączności interpersonalnej Xawery Konarski, Wpływ Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej na ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników usług OTT-1 (usług łączności interpersonalnej)

Sprawozdanie i przegląd prawa

Sprawozdanie z konferencji pn. Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 24 czerwca 2019 r. Sprawozdanie z konferencji pn. „Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 24 czerwca 2019 r. (Andrzej Nałęcz) Chronologiczny wykaz najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących rynku telekomunikacyjnego łączności elektronicznej Chronologiczny wykaz najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących rynku telekomunikacyjnego (łączności elektronicznej) (Mateusz Chołodecki)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 1(9)Pobierz cały numer

113. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001