iKAR – założenia i zamiary iKAR – założenia i zamiary (od redaktora naczelnego) Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Czas na zmiany w polskim prawie antymonopolowym

Artykuły

Aleksander Stawicki, Porozumienia zakazane ze względu na cel a porozumienia zakazane ze względu na skutek Antoni Bolecki, Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek w aktualnej polskiej praktyce orzeczniczej – aktualne tendencje orzecznicze na gruncie polskim i unijnym Agata Jurkowska-Gomułka, Stosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję zorientowane na ocenę skutków ekonomicznych? Uwagi na tle praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK w odniesieniu do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. Dawid Miąsik, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a prawo własności intelektualnej – czy art. 2 ustawy jest w ogóle potrzebny? Konrad Kohutek, Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć Marcin Kolasiński, Polityka kontroli koncentracji w Polsce – stan obecny i możliwe zmiany Maciej Bernatt, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji. Perspektywa sprawiedliwości proceduralnej Jarosław Sroczyński, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów: decyzja zobowiązująca (uwagi praktyczne oraz de lege ferenda)

Przeglądy prawa i orzecznictwa

Anna Piszcz, Zmiany w polskim prawie antymonopolowym w latach 2010-2011 (cz. 1) Anna Piszcz, Przegląd polskiego orzecznictwa antymonopolowego za lata 2010-2011 (cz. 1)

Glosy

Czy wciąż potrzebne jest nam krajowe prawo konkurencji? Glosa do wyr. TSUE z 14.02.2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba v Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Katarzyna Zawisza-Bożekowska) Niech się stanie dywersyfikacja. Decyzja KE z 5.10.2011 r. o niewnoszeniu zastrzeże do projektu pomocy publicznej na budowę gazoportu w Świnoujściu (Kamil Ciupak)

Recenzje

Rec. książki M. Bernatta, Sprawiedliwość proceduralna w postepowaniu przed organem ochrony konkurencji prof. dr hab. Janusz Borkowski

Sprawozdania

Wybrane zagadnienia kontroli koncentracji. Konferencja Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów WPiA UW (Warszawa, 27 września 2012 r.) (Elżbieta Krajewska) Jak skutecznie chronić rynek – czas na zmiany w prawie? Konferencji UOKiK i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 28 marca 2012r.) we Wrocławiu (Elżbieta Krajewska) Informacja o działalności SPK (Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Magdalena Pawlak))

Contents, Abstracts and Key words

Pobierz cały numer

17. publikacja Programu Wydawniczego CARS
2. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Elżbieta Michniewicz
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; tel.: (+48-22) 55-20-888; faks (+48-22) 55-22515; e-mail: zakład.graficzny@uw.edu.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001