W numerze 2/2019 iKAR od redakcji Coraz skuteczniej? (od redaktor naczelnej)

Artykuły

Unijne rozporządzenie w sprawie blokowania geografi cznego – wiele hałasu o nic? Laura Zoboli, Unijne rozporządzenie w sprawie blokowania geograficznego – wiele hałasu o nic? Znaczenie zastrzeżeń wobec zgłoszonej koncentracji w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i ich podobieństwo do Statement of Objection Anna Sadkowska, Znaczenie zastrzeżeń wobec zgłoszonej koncentracji w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i ich podobieństwo do Statement of Objection Nowelizacja k.p.a. z 2017 roku a kary pieniężne za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję Marcin Kulesza, Nowelizacja k.p.a. z 2017 roku a kary pieniężne za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję O ewolucji warunków świadczenia usług turystycznych z perspektywy interesu konsumenta Piotr Cybula, O ewolucji warunków świadczenia usług turystycznych z perspektywy interesu konsumenta Charakter i kontrola rozstrzygnięć Urzędu Patentowego w postępowaniu spornym Łukasz Zimończyk, Charakter i kontrola rozstrzygnięć Urzędu Patentowego w postępowaniu spornym

Przegląd orzecznictwa

Kiedy wysoka cena stosowana przez przedsiębiorcę dominującego jest niesłuszna? Anna Laszczyk, Kiedy wysoka cena stosowana przez przedsiębiorcę dominującego jest niesłuszna?
Analiza w świetle wyroku TSUE wydanego w trybie prejudycjalnym w sprawie AKAA/LAA z 14 września 2017 r.
Pojęcie niekorzystnych warunków konkurencji a dyskryminacja cenowa Swietłana Podhajska, Pojęcie „niekorzystnych warunków konkurencji” a dyskryminacja cenowa
Wyrok TS z 19 kwietnia 2018 r. w sprawie C-525/16 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA przeciwko Autoridade da Concorrência
Przejmowanie założeń aksjologicznych prawa antytrustowego do stosowania krajowych reguł ochrony konkurencji Gabriela Raczykowska, Przejmowanie założeń aksjologicznych prawa antytrustowego do stosowania krajowych reguł ochrony konkurencji
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2018 r., III SK 5/17
Wymiar kary pieniężnej Mariusz Czyżak, Wymiar kary pieniężnej
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2016 r., III SK 45/15
Gmina jako monopolista naturalny Łukasz Presnarowicz, Gmina jako monopolista naturalny
Wyrok SOKiK z 22 lutego 2018 r., XVII AmA 17/15

Przegląd piśmiennictwa

Poszkodowany deliktem antymonopolowym w prawie USA i Unii Europejskiej Sławomir Dudzik, Poszkodowany deliktem antymonopolowym w prawie USA i Unii Europejskiej
Artykuł recenzyjny monografi i Marka K. Kolasińskiego, Instrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym naruszeniem prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych i w prawie Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2016, ss. 570
The Theory of Collusion and Competition Policy Joseph E. Harrington Jr, The Theory of Collusion and Competition Policy,
MIT Press 2017, ss. 133 (Marcin Alberski)

Sprawozdania

8. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca prawa konkurencji 8. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca prawa konkurencji (8th International PhD Students’ Conference on Competition Law), Białystok, 10 października 2018 r. (Radosław Niwiński) Seminarium naukowe pt. Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK? Seminarium naukowe pt. „Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?” Warszawa, 8 stycznia 2019 r. (Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2(8)Pobierz cały numer

104. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001