Zaproszenie do zgłaszania tekstów do numerów antymonopolowych

1. Do numerów „Serii antymonopolowej” iKAR można zgłaszać gotowe artykuły dotyczące dowolnej problematyki ochrony konkurencji oraz regulacji prokonkurencyjnych i prokonsumenckich. Prosimy o teksty oryginalne, prawnicze i ekonomiczne, skoncentrowane na sprawach polskich i unijnych, porównawcze i teoretyczne. Po ich zakwalifikowaniu do druku w trybie recenzyjnym, będą one stanowiły podstawową – artykułową – część danego numeru.

2. Cztery coroczne numery „Serii antymonopolowej” iKAR będą publikowane co do zasady w terminach: pierwszy – w lutym; drugi – w maju; trzeci – we wrześniu; czwarty w listopadzie. Zapraszamy do zgłaszania gotowych tekstów do poszczególnych numerów antymonopolowych iKAR w nieprzekraczalnych terminach do – odpowiednio – końca października, końca stycznia, końca kwietnia i końca lipca. Ewentualne zmiany tych terminów mogą wynika z „Call for Papers” publikowanych na stronie głównej www.ikar.wz.uw.edu.

Zaproszenie do zgłaszania tekstów do numerów regulacyjnych

3. Numery „Serii regulacyjnej” są poświęcone sprawom ochrony konkurencji i regulacji w określonych sektorach lub kombinacji kilku sektorów (telekomunikacji, usługach pocztowych, energetyce, transporcie kolejowym, transporcie lotniczym, mediach audiowizualanych, usługach finansowych, farmaceutycznym) lub określonej problematyce generalnej (np. tzw. opłaty półkowe, prawo konkurencji w arbitrażu, prawo konkurencji w Internecie, prawo konkurencji w sporcie, pomoc publiczna). Zapraszamy do składania gotowych tekstów o różnym charakterze, tak prawniczych, jak i ekonomicznych. Mogą to być opracowania uwzględniające regulację na poziomie krajowym i unijnym.

4. Cztery coroczne numery „Serii regulacyjnej” iKAR będą publikowane w terminach: pierwszy – w kwietniu; drugi – w czerwcu; trzeci – w październiku, czwarty – w grudniu. Zapraszamy do zgłaszania gotowych tekstów do poszczególnych numerów regulacyjnych iKAR w nieprzekraczalnych terminach do – odpowiednio – końca grudnia, końca marca, końca czerwca i końca września. Ewentualne zmiany tych terminów mogą wynika z „Call for Papers” publikowanych na stronie głównej www.ikar.wz.uw.edu.

Numery szczególne

5. Redakcja zastrzega są prawo opublikowania numeru dodatkowego – szczególnego, powiązanego z projektem badawczym lub konferencją naukową. Może on być opublikowany w wybranym terminie.

Zasady szczegółowe

6. Kluczowe znaczenie dla składania tekstów do poszczególnych zeszytów iKAR mają Call for Papers, publikowane po lewej stronie strony głównej www.ikar.wz.uw.edu.pl. Są one publikowane z wyprzedzeniem (na ca 8-9 miesięcy przed terminem wydania każdego numeru). W każdorazowym Call for papers określany jest też nieprzekraczalny termin przedłożenia gotowych artykułów do danego numeru.

7. Redaktor prowadzący przedstawi w Call for papers bardziej szczegółowe oczekiwania tematyczne i inne. Od momentu opublikowania Call for papers redaktor tematyczny będzie udzielał drogą mailową dalszych wyjaśnień dotyczących zawartości i charakteru danego numeru.

8. W każdym numerze antymonopolowym i regulacyjnym są publikowane także inne teksty (najczęściej nie podlegające recenzji) – np. przeglądy prawa i orzecznictwa, glosy i omówienia wyroków, recenzje i omówienia książek, sprawozdania z działalności i imprez naukowych. Teksty te autorzy mogą zgłaszać z własnej inicjatywy lub będą zamawiane przez redaktorów prowadzących.

9. Autor może również poinformować Redakcję lub redaktora tematycznego lub prowadzącego w dowolny sposób i w dowolnym terminie o chęci (zamiarze) przygotowania i przedstawienia dowolnego tekstu do dowolnego numeru. Autorzy mogą także przesyłać abstrakty planowanych artykułów w terminach wcześniejszych. Pozytywna ocena abstraktu przez redaktora tematycznego lub prowadzącego może ułatwić zakwalifikowanie artykułu do konkretnego numeru.

10. Wraz z przesłanym artykułem autorzy są zobowiązani do przesłania podpisanych dokumentów :

  1. Licencja Open Access
  2. Oświadczenie dot. praw osób trzecich
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych

11. Artykuły i inne teksty do publikacji oraz wszelkie inne informacje i materiały powinny być przesyłane mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres mailowy redaktora prowadzącego podany w Call for papers.

 

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl