1. iKAR. W 2012 r. CARS rozpoczął wydawanie periodyku pod nazwą internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR). Posiada on własną szatę graficzną (layout) i funkcjonuje na specjalnej stronie internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl. Jest wydany pierwotnie w wersji elektronicznej (on-line); deklaracja taka znajduje się także na 3. stronie okładki każdego numeru. Numery iKAR od 1/2012 do 5/2018 zostały wydane także w wersji papierowej w nakładzie ok. 50-60 egzemplarzy.

2. Charakter. iKAR jest standardowym czasopismem naukowym, stawiającym sobie wysokie kryteria jakościowe. Kolegium Redakcyjne zapewnia, aby w każdym numerze znajdowała się taka liczba publikacji naukowych, jaka jest wymagana dla uznania go za „czasopismo naukowe”. Przynajmniej artykuły, które stanowią najważniejszy element czasopisma, podlegają procedurze recenzowania typu double-blind peer review (double-blind review process). Zgodnie z tą procedurą artykuły naukowe są poddawane ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów spoza Kolegium Redakcyjnego i WZ UW, przy czym autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Wszelkie inne publikacje w iKAR (przeglądy, glosy, recenzje, sprawozdania itp.) są poddawane recenzji wewnętrznej redaktora prowadzącego; mogą być wszakże poddane także recenzji zewnętrznej. Każdy artykuł (czasem także inne teksty) posiada tytuł, spis treści, streszczenie, słowa kluczowe i klasyfikację JEL w języku polskim oraz angielskim. Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji oraz formularz recenzencki, zawierający m.in. zestaw kryteriów oceny jakościowej (zbliżony do tego, który stosujemy w YARS), są udostępnione na stronie internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl. Wszystkie te zasady i kryteria mają zastosowanie w przypadku wszystkich numerów iKAR.

Zobacz szerzej

3. Zakres dyscyplinowy i tematyczny. iKAR jest otwarty na publikacje prawnicze i ekonomiczne oraz leżące na pograniczu tych dyscyplin i nauk o zarządzaniu czy nawet nauk technicznych. Dwa podstawowe mega-obszary publikacji stanowią: (1) ochrona konkurencji (w tym zakaz praktyk ograniczających konkurencję i kontrola koncentracji) oraz (2) regulacje sektorowe. W iKAR mogą być jednak publikowane także teksty z obszarów pokrewnych z ochroną konkurencji (dotyczące np. pomocy państwa, przeciwdziałania naruszaniu zbiorowych interesów konsumentów i nieuczciwym praktykom rynkowym, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na utrudnianiu dostępu do rynku, relacji między ochroną konkurencji a PWI itp.). W publikacjach z obszaru regulacji sektorowych dominują teksty dotyczące sektorów infrastrukturalnych (infrastruktury technicznej); coraz częściej obejmują one także tematykę innych sektorów szczególnych (jak „usługi audiowizualne”, „usługi finansowe” czy „przemysł farmaceutyczny”). Artykuły naukowe (oraz inne teksty) nie tylko poruszają tematy polskie, ale mają często także wymiar unijny lub globalny (np. „Prawo konkurencji na świecie”).

4. Numery regularne. „Pod szyldem” iKAR (jako zasadniczo kwartalnika) wychodzą co roku cztery numery regularne (od 2015 r. zwane „Serią antymonopolową”). Są w nich publikowane artykuły i inne teksty zgłoszone przez autorów. Dobór i aktualność tematyki, będącej przedmiotem artykułów, zależy zatem najbardziej od autorów. Numery regularne (antymonopolowe) jednak stopniowo stają się publikacjami koncentrującymi się na wybranej problematyce, sugerowanej przez redaktorów prowadzących. Kolegium Redakcyjne stara się także inspirować polemiki wokół wcześniej publikowanych artykułów.

5. Numery szczególne. CARS zakładał od początku, że corocznie publikowane będą – obok www. czterech numerów regularnych – także tzw. numery regulacyjne, poświęcone istotnym i aktualnym problemom ochrony konkurencji i regulacji w określonych sektorach lub dotyczące specyficznych problemów lub obszarów antymonopolowych (od 2015 r. zwane „Serią regulacyjną”). Już w roku 2012 wydane zostały dwa takie numery (telekomunikacyjne). Od 2013 r. publikowane były już co roku cztery numery regulacyjne (dotyczące transportu, energetyki, telekomunikacji i mediów audiowizualnych, usług finansowych).

6. Struktura typowego numeru. Podstawową część każdego numeru iKAR stanowi kilka artykułów (poddanych procedurze double blind peer review). Ponadto, poszczególne numery iKAR mogą zawierać – wszystkie lub niektóre – części poświęcone:
a) prawodawstwu polskiemu i unijnemu, w tym analizom i komentarzom projektów aktów prawnych i ich nowelizacji
b) praktyce decyzyjnej i orzeczniczej organów administracji i sądów, w tym ich przeglądom i glosom;
c) piśmiennictwu, w tym recenzjom lub omówieniom publikacji o tematyce związanej z czasopismem;
d) życiu naukowemu i profesjonalnemu środowisk zajmujących się wyłącznie lub m.in. problemami ochrony konkurencji i regulacji sektorowych, w tym sprawozdaniom z konferencji naukowych i innych wydarzeń.

7. Czytelnicy i autorzy. Z punktu widzenia czytelników, iKAR jest czasopismem naukowo-profesjonalnym, przeznaczonym nie tylko dla pracowników naukowych i studentów, ale także dla wszystkich członków środowiska prawników i ekonomistów zajmujących się problematyką ochrony konkurencji (antymonopolową) i regulacji sektorowych (regulacyjną). Z tego względu piszą w nim nie tylko pracownicy naukowi, ale także sędziowie, urzędnicy, adwokaci i radcowie prawni oraz konsultanci gospodarczy i menedżerscy. Łamy iKAR są udostępniane także dla prezentacji wyników badań studentów wydziałów prawa, ekonomii i zarządzania. Ponieważ iKAR jest publikowany po polsku i przeznaczony dla czytelników polskich, rzadko pojawiają się w nim autorzy z „afiliacją zagraniczną”. Jednakże, w każdym numerze na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl i wersji papierowej publikowane są także titles, table of contents, summaries, key words oraz JEL classifications, umożliwiające czytelnikom zagranicznym wgląd w kierunki dyskusji antymonopolowej i regulacyjnej w Polsce.

8. Rada Naukowa. iKAR jest czasopismem ogólnokrajowym. Dlatego jego Radę Naukową tworzą kierownicy uczelnianych katedr publicznego prawa gospodarczego, prawa europejskiego, mikroekonomii lub międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz kierownicy zakładów prawa konkurencji i ew. innych jednostek organizacyjnych działających na wydziałach prawa i administracji, ekonomii i zarządzania, które mają specjalizację sektorową.

Zobacz więcej na stronie: Rada Naukowa iKAR

9. Kolegium Redakcyjne. Kolegium Redakcyjne stanowią osoby zaproszone do współpracy przez wydawcę. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą – obok redaktora naczelnego i jego zastępców (Prezydium Kolegium Redakcyjnego) – redaktorzy tematyczni (monitorujący określony dział tematyczny) i redaktor statystyczny (kontrolujący poprawność stosowanych przez autorów metod statystycznych). Od 2014 r. kluczową rolę w iKAR pełnią tzw. redaktorzy prowadzący, odpowiedzialni za poszczególne numery antymonopolowe lub regulacyjne. Redaktor językowy jest angażowany kontraktowo do każdego numeru IKAR.

Zobacz więcej na stronie: Kolegium Redakcyjne

10. Lista Recenzentów. Pierwsza „Lista Recenzentów” została opublikowana na koniec 2012 r. (w nr 1/2013); stanowiły ją osoby, które recenzowały artykuły do numerów 1-6/2012. „Lista Recenzentów” artykułów opublikowanych w każdym roku jest prezentowana corocznie

Zobacz więcej na stronie: Recenzenci artykułow

11. Zapora ghostwriting. W Kolegium Redakcyjnym zostały wprowadzone stosowne procedury przeciwdziałania tzw. ghostwritingghost authorship, mające zapewnić najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma. Procedury te są dostępne ze stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl.

12. Licencja i downloading. Publikacja jest bezpłatna. Wszystkie teksty wydawane są na zasadzie otwartego dostępu i na licencji CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl). Przesłanie tekstu na adres mailowy redaktora/redakcji oznacza zgodę na udostępnianie tekstu na tej licencji. Tekst może być przez każdego zainteresowanego czytelnika ściągany na własną skrzynkę (downloading) i/lub drukowany, zarówno w całości, jak i odrębnie w przypadku każdego artykułu lub innego tekstu, z wyjątkiem materiałów technicznych. Teksty publikowane w iKAR będą też dostępne w referencyjnych (niezależnie od nas) i ew. innych (które sami sobie wybierzemy) bazach danych. Aktualnie zawartość wszystkich numerów iKAR jest dostępna także w e-bibliotekach i bazach elektronicznych C.H. Beck Poland i Wolters Kluwer Poland.

13. Koszty i opłaty. Koszty wydawania numerów „Serii Antymonopolowej” iKAR ponosi wydawca (WZ UW). Koszty wydawania poszczególnych numerów „Serii Regulacyjnej” są pokrywane ze środków własnych CARS lub z dotacji podmiotów publicznych lub prywatnych, współpracujących z WZ UW i CARS. Żadne opłaty nie są pobierane ani od czytelników iKAR (downloadujących), ani od autorów publikowanych w nim tekstów.

14. Współpraca instytucjonalna. CARS współpracuje przy przygotowaniu materiałów do publikacji w iKAR z organami administracyjnymi i sądami działającym w obszarze ochrony konkurencji i regulacji sektorowych lub z podmiotami prywatnymi.

15. Rejestracja i punktacja. iKAR jest indeksowany w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), Index Copernicus (IC), Central European Journal of Science and Humanities (CEJSH) i European Reference Index for the Humanities (ERIH) Plus. W latach 2015-2018 iKAR był umieszczony na Liście Czasopism MNiSzW (Lista B), uzyskując 5 pkt.

Polska Bibliografia Naukowa index copernicus ERIH PLUSCentral European Journal of Science and Humanities

 

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl