(Wytyczne dla autorów)

 • Imię i nazwisko autora winny być wyśrodkowane. Do nazwiska należy dodać przypis oznaczony gwiazdką (*); w przypisie należy podać krótką notkę kwalifikacyjno-afiliacyjną i adres e-mail, jeżeli autor życzy sobie, żeby Czytelnik mógł się z nim skontaktować.
 • Tytuł artykułu powinien być napisany czcionką Times New Roman, wielkość – 14, odstępy 1,5; tytuł oraz śródtytuły należy wyboldować i wyśrodkować.
 • Tekst zasadniczy oraz śródtytuły powinny być napisane czcionką Times New Roman, wielkość – 12, odstępy 1,5, wszystkie cztery marginesy 2,5.
 • Tekst artykułu powinien zawierać (w języku polskim): spis treści, streszczenie, słowa kluczowe (poszczególne słowa kluczowe należy oddzielić średnikami) i klasyfikację JEL. Do artykułu winny być dołączone (w języku angielskim): title, table of contents, summary, key words oraz JEL classification.
 • Artykuły nie powinny zawierać więcej niż 9000 słów.
 • Poszczególne części tekstu (śródtytuły) powinny być oznaczone kolejno:
  • cyframi rzymskimi (I, II, III, IV…) i wyboldowane;
  • cyframi arabskimi (1, 2, 3, 4…) i wyboldowane;
  • oznaczeniami złożonymi cyfr arabskich (1.1., 1.2., 1.3…; maksymalnie do czterech cyfr, tj. 1.1.1.1.), ale nie wyboldowane.
 • Kursywę należy stosować (zarówno w tekście, jak i w przypisach dolnych) do:
  • słów i zwrotów obcojęzycznych (np.: Przyjęte w prawie ochrony konkurencji podejście zorientowane na ocenę skutków ekonomicznych (effects-based approach) oznacza skoncentrowanie antymonopolowej oceny praktyk ograniczających konkurencję na badaniu gospodarczych skutków zachowań przedsiębiorców, nie zaś na formach ich działań);
  • oznaczenia stron sprawy wyroku i/lub decyzji (np. wyrok TS w połączonych sprawach 40-48, 50, 54-56, 111, 113, 114/73 Coöperative Vereniging (Suiker Unie) UA i inni v. Komisja;
  • oznaczenia tytułów kazusów (wyroków i/lub decyzji) (np. wyrok SN w sprawie Brathanki).
 • Wyliczanie/numerowanie w tekście powinno być dokonywane w następujący sposób:
  1)…
  2)…
  3)…
  a w ramach punktów:
  a)…
  b…
  c)…
 • Cytaty w tekście1 należy zawsze umieścić w cudzysłowie i podać autora/autorów, rok opublikowania pracy i numer strony, powinny mieć następującą postać: (autor/autorzy, rok wydania, numer strony), np. (Kowalski, 2000, s. 67) lub (Kowalski i Nowak, 2001, s. 3), lub (Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2001a, s. 3).
 • Teksty – zwłaszcza prawnicze – mogą zawierać przypisy dolne (kończące się kropką)2. W przypisach tych:
  • Daty należy oznaczać cyframi (np. ustawa z 16.02.2007 r., decyzja Prezesa UOKiK z 30.03.2012 r.)
  • Tytuły aktów prawnych i ich publikatorów należy zapisywać jak poniżej:
  – Polskie akty prawne: ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.).
  – Unijne akty prawne: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2790/1999 z 22.12.1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz. Urz. WE 1999 L 336/21).
  • Oznaczenia decyzji i wyroków i ich publikatorów należy sporządzać jak poniżej:
  – Decyzje polskiego organu ochrony konkurencji i polskich organów regulacyjnych: decyzja Prezesa UOKiK z 8.12.2009 r., DOK-7/2009 (jeśli decyzja publikowana w Dzienniku Urzędowym UOKiK, to: Dz. Urz. UOKiK 2007 nr 1, poz. 10); odniesienia do poszczególnych części decyzji należy oznaczać jako pkt (jeśli decyzja podzielona na „małe” punkty) lub – w innym przypadku – jako strona (s.).
  – Wyroki polskich sądów: wyrok SN z 23.02.2006 r., III SK 6/05 (OSNP 2007/5-6/86).
  – Wyroki sądów unijnych: wyrok ETS z 13.07.2006 r. w połączonych sprawach C-295/04 do C-298/04 Vincenzo Manfredi i inni (ECLI:EU:C:2006:461); odniesienia do poszczególnych części wyroku należy oznaczać jako pkt.
 • Odwołania (odesłania) do piśmiennictwa3 winny być dokonywane w tekście zasadniczym (ew. także w przypisach dolnych) wg następujących zasad:
  • praca jednego autora: zawsze należy podać nazwisko autora i datę publikacji (bez względu na to ile razy przywoływana jest praca); w przypadku powoływania się na więcej niż jedną pracę danego autora opublikowaną w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (zasada ta obowiązuje również w przypadku pozostałych, wymienionych poniżej, rodzajów publikacji), np. (Kowalski, 2001); (Kowalski, 2001a);
  • praca dwóch autorów: zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji (bez względu na to ile razy przywoływana jest praca); nazwiska autorów zawsze należy połączyć spójnikiem "i", nawet w przypadku publikacji obcojęzycznej, np. (Kowalski i Nowak, 2001); (Kowalski i Nowak, 2001a);
  • praca 3 - 5 autorów: po raz pierwszy należy wymienić nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami i wstawiając spójnik "i" pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami; po raz kolejny - należy wymienić nazwisko pierwszego autora i można zastosować skrót "i in.", np. po raz pierwszy: (Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2001); (Kowalski, Nowak i Wiśniewski 2001a); a następnie: (Kowalski i in., 2001); (Kowalski i in., 2001a);
  • praca 6 i więcej autorów: należy wymienić tylko nazwisko pierwszego autora (zarówno po raz pierwszy, jak i w kolejnych przywołaniach), pozostałych autorów zastąpić zaś skrótem "i in."; w bibliografii należy umieścić nazwiska wszystkich autorów pracy, np. (Kowalski i in., 2001); (Kowalski i in., 2001a);
  • przywoływanie kilku prac jednocześnie: publikacje należy wymienić alfabetycznie (według nazwiska pierwszego autora); kilka prac tego samego autora należy oddzielić przecinkiem; poszczególne publikacje różnych autorów muszą być oddzielone średnikiem, np. (Kowalski, 2001; Nowak i Kowalski, 2002); (Kowalski, 2001, 2002a; Nowak i Kowalski, 2002);
  • przywoływanie za innym autorem: umieszczamy jedynie w tekście, w bibliografii umieszczamy tylko pracę czytaną; prace rozdzielamy średnikiem, np. (Kowalski, 2001; za: Nowak 2002).
 • W tekście zasadniczym i w przypisach dolnych należy stosować następujące skróty:
  Instytucji
  ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
  KE – Komisja Europejska
  KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  PE – Parlament Europejski
  Prezes UOKiK - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w tekstach w języku angielskim: President of the UOKiK)
  RUE – Rada UE
  SA w Warszawie – Sąd Apelacyjny w Warszawie
  SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  SN – Sąd Najwyższy
  Sąd – organ sądowy TSUE (dawniej Sąd Pierwszej Instancji)
  TS – Trybunał Sprawiedliwości
  TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  UE – Unia Europejska
  UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej
  ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego
  URE – Urząd Regulacji Energetyki
  UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  UTK – Urząd Transportu Kolejowego
  WE – Wspólnota Europejska
  Aktów prawnych
  EKPC – Europejska Konwencja Praw Człowieka
  k.c. – Kodeks cywilny
  k.k. – Kodeks karny
  k.p.a. – Kodeks postępowania administracyjnego
  k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego
  k.p.k. – Kodeks postępowania karnego
  TFUE – Traktat o funkcjonowaniu UE
  TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
  uokik – ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Tekst kończy się „Bibliografią”.
  Bibliografia powinna zawierać wyłącznie pozycje przywołane lub cytowane w tekście; nie należy umieszczać w bibliografii prac przywoływanych za innym autorem. W każdej pozycji w bibliografii autor obowiązany jest zamieścić przypisany jej nr DOI (jeżeli taki posiada) (http://www.crossref.org/guestquery/).
  Redakcja prosi o alfabetyczne sporządzanie not bibliograficznych według nazwiska pierwszego autora (prace tego samego autora należy podać w alfabetycznej kolejności tytułów prac) w następującym formacie4:
  • Publikacje książkowe jednego autora:
  Kowalski, J. (2000). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji. • Publikacje książkowe wielu autorów:
  Kowalski, J., Nowak, J. i Wiśniewski, A. (2001). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
  • Publikacje książkowe redagowane:
  Kowalski, J. (red.). (2000). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
  • Rozdziały w publikacjach książkowych:
  Kowalski, J. (2002). Tytuł rozdziału. W: J. Nowak (red.), Tytuł książki (t. 1, s. 1- 5). Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
  • Artykuły w czasopiśmie:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pisma, tom(numer), 1 - 5, http://dx.doi.org/ tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
  • Artykuły w czasopiśmie - wielu autorów:
  Kowalski, J., Nowak, J. i Wiśniewski, A. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pisma, tom(numer), 1-15, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
  • Artykuły w gazecie:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł Gazety, dzień lub miesiąc wydania, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
  • Referaty:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł referatu. Referat wygłoszony na ...., Miejsce konferencji.
  • Raporty:
  Instytucja. (2001). Tytuł raportu. Miejsce wydania: Instytucja, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
  • Publikacje książkowe w druku:
  Kowalski, J. (w druku). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.
  • Artykuły w druku:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pisma, tom (numer).
  • Prace nieopublikowane:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł pracy. Niepublikowana praca doktorska, Nazwa Uczelni, Miejsce.
  • Źródła internetowe – artykuł:
  Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pisma, tom(numer), strony. Pozyskano z: tu wpisać adres strony www (tu wpisać datę dostępu dd.mm.rok).
  • J. (2000). Tytuł książki. Pozyskano z: tu wpisać adres strony www (tu wpisać datę dostępu dd.mm.rok).

1) Opracowano na podstawie: Perrin, R. (2009). Pocket Guide to APA Style. Boston: Wadsworth.
2) Odesłanie do piśmiennictwa w przypisach dolnych powinno być wyjątkiem. Wszelkie odwołania (odesłania) do piśmiennictwa winny być dokonywane w tekście zasadniczym.
3) Opracowano na podstawie: Perrin, R. (2009). Pocket Guide to APA Style. Boston: Wadsworth.
4) Ibidem.

iKAR jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl