1. Artykuły (w odpowiedzi na zaproszenie do składania tekstów – Call for Papers – do danego numeru iKAR) spływają na specjalną skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., której użytkownikami są sekretarz redakcji i redaktor naczelny, albo bezpośrednio na skrzynki mailowe redaktorów prowadzących wskazane w Call for Papers.

2. Redaktor prowadzący odpowiada za cały proces redakcyjny.

3. Redaktor prowadzący dokonuje anonimizacji zgłoszonego artykułu oraz jego wstępnej oceny.

3.1. Gdy ocena ta jest generalnie negatywna, redaktor prowadzący odsyła artykuł wraz z tą oceną do członka Prezydium Kolegium Redakcyjnego sprawującego nadzór nad danym obszarem. Na jego wniosek Prezydium Kolegium Redakcyjnego podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu już na tym etapie.

3.2. Gdy wstępna ocena redaktora prowadzącego jest generalnie pozytywna kieruje on artykuł do oceny do dwóch niezależnych recenzentów.

3.3. W zależności od charakteru artykułu redaktor prowadzący przekazuje recenzentom zewnętrznym właściwy formularz recenzyjny:
formularz recenzyjny - prawoa) formularz recenzyjny - prawo (pdf) formularz recenzyjny - prawo formularz recenzyjny - prawo (doc) b) formularz recenzyjny - ekonomia (pdf) formularz recenzyjny - ekonomia formularz recenzyjny - ekonomia (doc)

4. Gdy wstępna ocena redaktora prowadzącego jest generalnie pozytywna, a artykuł zawiera elementy statystyczne lub matematyczne, jest on kierowany równolegle do Redaktora Statystycznego.

5. Obie recenzje oraz własne uwagi (na tekście) redaktor prowadzący przekazuje autorowi z prośbą o ich rozważenie i ew. uwzględnienie w wyznaczonym terminie.

6. Po otrzymaniu finalnej wersji artykułu redaktor prowadzący dokonuje ostatecznej oceny artykułu.

6.1. Gdy recenzje i jego własna ocena są generalnie (w przeważającej mierze) negatywne, redaktor prowadzący przesyła artykuł z recenzjami i swoją oceną do członka Prezydium Kolegium Redakcyjnego sprawującego nadzór nad danym obszarem oraz do właściwego redaktora tematycznego. Na wniosek członka Prezydium lub redaktora tematycznego Prezydium Kolegium Redakcyjnego podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu na tym etapie.

6.2. Gdy recenzje i własna ocena redaktora prowadzącego są generalnie (w przeważającej mierze) pozytywne, kwalifikuje on artykuł do druku i dokonuje jego ostatecznej redakcji. W razie potrzeby, redaktor prowadzący konsultuje swą decyzję z właściwym redaktorem tematycznym.

6.3. W przypadku, gdy recenzje artykułu są diametralnie różne (np. tylko jedna zawiera jednoznaczną rekomendację odrzucenia artykułu), redaktor prowadzący przesyła je wraz z artykułem i ew. swoimi uwagami do właściwego redaktora tematycznego i członka Prezydium Kolegium Redakcyjnego sprawującego nadzór nad danym obszarem. Na wniosek redaktora prowadzącego lub redaktora tematycznego, właściwy członek Prezydium Kolegium Redakcyjnego kieruje artykuł do trzeciej recenzji. Stosownie do jej wyniku, podejmuje on decyzję o przyjęciu artykułu do druku lub o jego odrzuceniu.

7. Redaktorzy prowadzący decydują także, czy inny zgłoszony do publikacji tekst (np. przegląd ustawodawstwa czy orzecznictwa albo glosa) powinien zostać poddany recenzji zewnętrznej, czy też wystarczy ich własna ocena i opracowanie redakcyjne.

8. Zakwalifikowany i przygotowany redakcyjnie artykuł jest przesyłany do korekty językowej. Po korekcie językowej artykuł wraca do akceptacji autora, a następnie jest kierowany go składu i łamania.

9. We wszystkich innych sprawach programowych, edytorskich itp. decyzje podejmuje Przewodniczący Prezydium Kolegium Redakcyjnego (Redaktor Naczelny) na wniosek lub w porozumieniu z redaktorami prowadzącymi i tematycznymi.

10. W sprawach bieżących, technicznych itp. odpowiedzialność za funkcjonowanie iKAR ponoszą Redaktor Naczelny i sekretarz redakcji.

T

iKAR® jest indeksowany w:

CARS

Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CARS)

c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3
Budynek B, III p. pok. B-319

Skontaktuj się z nami

tel. (+48-22) 55-34-126
fax (+48-22) 55-34-001
 ikar@wz.uw.edu.pl