W grudniu 2010 roku Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) i Urząd Transportu Kolejowego (UTK) podpisały porozumienie o współpracy w zakresie teoretycznych i praktycznych problemów ochrony konkurencji w transporcie kolejowy Liberalizacja i regulacja rynków kolejowychLiberalizacja i regulacja rynków kolejowych – nowe wyzwania (od redaktora naczelnego)

Artykuły

Jednolity europejski obszar kolejowy Łukasz Ziarko, Jednolity europejski obszar kolejowy – tworzenie konkurencyjnej struktury sektora kolejowego w Unii Europejskiej Infrastruktura usługowa w Polsce i w Europie Radosław Pacewicz, Infrastruktura usługowa w Polsce i w Europie – obecne problemy dostępu do niej a zmiany wynikające z konieczności implementacji Dyrektywy 34/12 Kilka uwag na temat konkurencyjności na rynku kolejowych Michał Gajdus, Anna Laszczyk, Kilka uwag na temat konkurencyjności na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce Jak lepiej wyzyskać potencjał separacji pionowej Marcin Król, Tomasz Banaszczyk, Jak lepiej wyzyskać potencjał separacji pionowej w transporcie kolejowym w Polsce? Prezesa UTK a swoboda kształtowania umów Filip Dopierała, Kompetencje Prezesa UTK a swoboda kształtowania umów pomiędzy zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich Stefan Akira Jarecki, Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję. Zasady dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników komercyjnych i świadczących usługi publiczne Dostęp do taboru kolejowego barierą rozwoju Michał Zajfert, Dostęp do taboru kolejowego barierą rozwoju rynku przewozów pasażerskich w Polsce O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Michał Będkowski-Kozioł, Łukasz Gołąb, O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Kilka uwag w dziesiątą rocznicę uchwalenia ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r.

Przegląd prawa i orzecznictwa

Sektor transportu kolejowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwośc Łukasz Gołąb, Sektor transportu kolejowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska uchybiła dwom zobowiązaniom wynikającym z prawa Polska uchybiła dwom zobowiązaniom wynikającym z prawa UE w dziedzinie transportu kolejowego.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30.05.2013 r. w sprawie C-512/10 Komisja v. Polska (Tadeusz Skoczny)
Duńska pomoc państwa Duńska pomoc państwa dla zasiedziałego operatora kolejowego zgodna z prawem unijnym.
Wyrok Sądu z dnia 20.03.2013 r. w sprawie T-92/11– Andersen v. Komisja (Jędrzej Wciślak)
Bezpośrednie zawarcie umowy Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług i zaskarżalność czynności organizatora transportu zbiorowego.
Glosa do orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawach II SA/Gl 1024/12, 1267/12, 1268/12, 1269/12 oraz 1408/12 i 1409/12 (Katarzyna-Bożekowska-Zawisza, Łukasz Bożekowski)
Prezesa UTK zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej Charakter prawny decyzji Prezesa UTK zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 28.05.2013 r., XVII AmK 1/12 (Marcin Trela)
minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej Podstawa kalkulacji opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 21.02.2013 r., XVII AmK 2/12 (Michał Będkowski-Kozioł)

Przegląd piśmiennictwa

Bibliografia prawa transportu kolejowego w Polsce Bibliografia prawa transportu kolejowego w Polsce (Łukasz Gołąb)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

Unia europejskaPobierz cały numer

36. publikacja Programu Wydawniczego CARS
18. publikacja Programu Wydawnictw Elektronicznych CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Dariusz Kondefer
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001