W numerze 2/2016 iKAR od redakcjiOd redaktora prowadzącego

Artykuły

Wątpliwości dotyczące stanu prawnego w odniesieniu do umowy krajowego lotniczego przewozu osób Konrad Garnowski, Wątpliwości dotyczące stanu prawnego w odniesieniu do umowy krajowego lotniczego przewozu osób Przez port lotniczy do celu, czyli kto właściwie uczestniczy w procesie realizacji pasażerskiego przewozu lotniczego. Zadania i odpowiedzialność Sylwia Kaczyńska, Przez port lotniczy do celu, czyli kto właściwie uczestniczy w procesie realizacji pasażerskiego przewozu lotniczego. Zadania i odpowiedzialność Subsydiowanie konstrukcji i modernizacji portów lotniczych jako wsparcie dla przewoźników – analiza możliwości prawnomiędzynarodowej kontroli Jakub Kociubiński, Subsydiowanie konstrukcji i modernizacji portów lotniczych jako wsparcie dla przewoźników – analiza możliwości prawnomiędzynarodowej kontroli Bezpieczeństwo pracowników obsługi naziemnej Katarzyna Łuczak, Piotr Łuczak, Bezpieczeństwo pracowników obsługi naziemnej Zamachy na port lotniczy w Brukseli – prawo międzynarodowe i europejskie wobec zdarzenia Mateusz Osiecki, Zamachy na port lotniczy w Brukseli – prawo międzynarodowe i europejskie wobec zdarzenia

Przegląd prawa i orzecznictwa

Integracja bezzałogowych statków powietrznych z unijnym systemem lotnictwa cywilnego Marian Bujnowski, Integracja bezzałogowych statków powietrznych z unijnym systemem lotnictwa cywilnego Rola Prezesa UOKiK w ochronie praw pasażerów linii lotniczych Marta Burnecka-Szczepańska, Rola Prezesa UOKiK w ochronie praw pasażerów linii lotniczych Wytyczne interpretacyjne Komisji Europejskiej dotyczące zdarzeń nadających prawa na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów Dagmara Kuźniar-Kwiatek, Wytyczne interpretacyjne Komisji Europejskiej dotyczące zdarzeń nadających prawa na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów Zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej w prawie Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia Telesfor Marek Markiewicz, Zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej w prawie Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia Sposób określania obszaru ciążenia portu lotniczego oraz zakaz finansowania niewykorzystanej infrastruktury lotniczej według prawa unijnego. Sposób określania obszaru ciążenia portu lotniczego oraz zakaz finansowania niewykorzystanej infrastruktury lotniczej według prawa unijnego.
Glosa do decyzji Komisji (UE) z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.43023 wdrożonej przez Włochy na rzecz lotniska Lamezia Terme
(Jadwiga Urban-Kozłowska)

Przegląd piśmiennictwa

Prawo kosmiczne w nowej erze działalności w kosmosie. Wybrane problemy Małgorzata Polkowska, Prawo kosmiczne w nowej erze działalności w kosmosie. Wybrane problemy, Oficyna Allerhanda, Kraków–Warszawa, 2015 (Jan Walulik)

Sprawozdania

Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, 25 maja 2016 r. (Marcin Kraśniewski) Antitrust Aviation Seminar Antitrust Aviation Seminar, 12 października 2016 r. (Mateusz Osiecki)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 2(6)Pobierz cały numer

79. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001