W numerze 6/2017 iKAR Nagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa ElżanowskiegoNagroda CARS 2017 (regulacyjna) dla prof. Filipa Elżanowskiego od redakcjiBezpieczeństwo energetyczne (od redaktor numeru)

Artykuły

Prawne uwarunkowania realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze energetyki ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności Adam Szafrański, Prawne uwarunkowania realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze energetyki ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności Koncesja jako prawny instrument bezpieczeństwa energetycznego Filip M. Elżanowski, Piotr Manteuffel, Koncesja jako prawny instrument bezpieczeństwa energetycznego Umowa biletowa – wybrane zagadnienia praktyczne Marcin Kraśniewski, Umowa biletowa – wybrane zagadnienia praktyczne Wpływ EKPC na uwzględnianie „winy” jako przesłanki dopuszczalności nakładania kar pieniężnych w orzecznictwie dotyczącym deliktów prawa antymonopolowego i energetycznego Marta Urbańska-Arendt, Wpływ EKPC na uwzględnianie „winy” jako przesłanki dopuszczalności nakładania kar pieniężnych w orzecznictwie dotyczącym deliktów prawa antymonopolowego i energetycznego Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r. Przemysław Zdyb, Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r. Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: nadzieje i obawy Jarosław Sroczyński, Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: nadzieje i obawy Wpływ proponowanych zmian dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych na bezpieczeństwo rynku energetycznego w Polsce Magdalena Porzeżyńska, Wpływ proponowanych zmian dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych na bezpieczeństwo rynku energetycznego w Polsce

Z warsztatów studenckich

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w sektorze energetycznym Wojciech Modzelewski, Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w sektorze energetycznym Korytarze przesyłowe w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych Ameryki Mateusz Sokół, Korytarze przesyłowe w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Przegląd piśmiennictwa

Ilona Przybojewska, Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Ilona Przybojewska, Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, (Bartłomiej Nowak)

Sprawozdania

Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji pięciolecia działalności Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji pięciolecia działalności Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 24 maja 2017 r.
(Marcin Kraśniewski, Wojciech Modzelewski, Mateusz Sokół)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6)Pobierz cały numer

85. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001