W numerze 1/2018 iKAR od redakcjiRynek pocztowy w zmieniającym się świecie (od redaktora prowadzącego)

Artykuły

Instrumenty prawne realizacji zadań regulacyjnych na rynku pocztowym Mateusz Chołodecki, Bożena Popowska, Instrumenty prawne realizacji zadań regulacyjnych na rynku pocztowym Usługa powszechna i operator wyznaczony – dwa (nie)zbędne filary prawa pocztowego Piotr Lissoń, Usługa powszechna i operator wyznaczony – dwa (nie)zbędne filary prawa pocztowego Granice wolności operatora wyznaczonego w określaniu sposobu świadczenia pocztowych usług powszechnych Zofia Snażyk, Granice wolności operatora wyznaczonego w określaniu sposobu świadczenia pocztowych usług powszechnych Odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych w prawie pocztowym Grzegorz Pawul, Odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych w prawie pocztowym Przesłanki wyboru operatora wyznaczonego zgodnie z prawem pocztowym Magdalena Sławińska, Przesłanki wyboru operatora wyznaczonego zgodnie z prawem pocztowym Kary pieniężne uregulowane w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Analiza finansowoprawna Wojciech Bożek, Kary pieniężne uregulowane w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Analiza finansowoprawna E-administracja, czyli cyfryzacja usług publicznych w Europie i w Polsce – nowa rola operatorów pocztowych? Anna Romejko-Borkowska, E-administracja, czyli cyfryzacja usług publicznych w Europie i w Polsce – nowa rola operatorów pocztowych? Między korzyścią obiektywną a relatywną. Wyrok Sądu UE w sprawie T-143/12 Deutsche Post i jego konsekwencje Łukasz Grzejdziak, Między korzyścią obiektywną a relatywną. Wyrok Sądu UE w sprawie T-143/12 Deutsche Post i jego konsekwencje Rynek usług pocztowych w latach 2012–2017 Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak, Rynek usług pocztowych w latach 2012–2017

Przegląd orzecznictwa

Tabela wyroków i postanowień WSA w Warszawie w sprawach pocztowych za okres 2015–2017 Mateusz Chołodecki, Tabela wyroków i postanowień WSA w Warszawie w sprawach pocztowych za okres 2015–2017

Przegląd piśmiennictwa

Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku Zofia Snażyk, Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 280 (Bartłomiej Nowak) Bibliografi a prawa pocztowego w Polsce 2014–2017 Bibliografia prawa pocztowego w Polsce 2014–2017 (Mateusz Chołodecki)

Sprawozdania

Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie Sprawozdanie z I Krajowej Konferencji Pocztowej pn. Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie, Wydział Zarzadzania UW, Warszawa, 28 września 2017 r. (Mateusz Chołodecki)

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 1(7)Pobierz cały numer

92. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001