W numerze 6/2018 iKAR od redakcji Od redaktorów prowadzących

Artykuły

Porozumienia między portami lotniczymi a przewoźnikami w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej Jakub Kociubiński, Porozumienia między portami lotniczymi a przewoźnikami w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej Wybór prawa dla umowy przewozu osób w transporcie kolejowym i lotniczym Sławomira Lerman, Wybór prawa dla umowy przewozu osób w transporcie kolejowym i lotniczym Przedawnienie roszczeń pasażerskich z umowy przewozu osób koleją Dorota Ambrożuk, Przedawnienie roszczeń pasażerskich z umowy przewozu osób koleją Podstawy odpowiedzialności przewoźnika kolejowego za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć pasażera Daniel Dąbrowski, Podstawy odpowiedzialności przewoźnika kolejowego za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć pasażera Odpowiedzialność cywilna (kontraktowa i deliktowa) przewoźników kolejowych w świetle doświadczeń Rzecznika Praw Pasażera Kolei Marcin Radwański, Odpowiedzialność cywilna (kontraktowa i deliktowa) przewoźników kolejowych w świetle doświadczeń Rzecznika Praw Pasażera Kolei Taryfy pasażerskie w regionalnym transporcie kolejowym w Polsce: stan aktualny, skutki dla pasażerów, propozycje zmian Przemysław Kowalik, Taryfy pasażerskie w regionalnym transporcie kolejowym w Polsce: stan aktualny, skutki dla pasażerów, propozycje zmian Satysfakcja użytkowników dworców kolejowych – perspektywa badawcza Mirosław Antonowicz, Monika Kicińska-Jezierska, Patrycja Lejk, Satysfakcja użytkowników dworców kolejowych – perspektywa badawcza Uwarunkowania konkurencji między taksówkami a Uberem Michał Beim, Uwarunkowania konkurencji między taksówkami a Uberem Instrumenty prawne stymulujące rozwój elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych Arnold Rabiega, Instrumenty prawne stymulujące rozwój elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych

Przegląd prawa

Nowelizacja przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – najważniejsze projektowane zmiany Ignacy Góra, Karol Kłosowski, Nowelizacja przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – najważniejsze projektowane zmiany Nowe kluczowe rozporządzenia wykonawcze w ramach filaru technicznego IV pakietu kolejowego Michał Zięba, Nowe kluczowe rozporządzenia wykonawcze w ramach filaru technicznego IV pakietu kolejowego Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją – krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności sektora transportu kolejowego? Anna Kutyłowska, Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją – krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności sektora transportu kolejowego? Drony – przyszłość lotnictwa i wyzwanie legislacyjne. Kilka uwag o nowych regulacjach unijnych dotyczących bezzałogowych statków powietrznych Mateusz Osiecki, Drony – przyszłość lotnictwa i wyzwanie legislacyjne. Kilka uwag o nowych regulacjach unijnych dotyczących bezzałogowych statków powietrznych

Przegląd piśmiennictwa

Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta Mirosław Pawełczyk (red.), Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2018, ss. 394 (Filip Elżanowski)

Sprawozdania

Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Łódź, 9 maja 2018 r

Contents, Abstracts and Key wordsContents, Abstracts and Key words

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 7(7)Pobierz cały numer

99. publikacja Programu Wydawniczego CARS
Redaktor naczelny: Anna Piszcz
Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
Redaktor językowy: Anita Sosnowska
Projekt okładki: Darek Kondefer Darek Kondefer - official website
ISSN: 2299-5749
Licencja: Creative Commons 3.0 Polska
Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl; e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl; e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl
Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa, ul. ul. Inflancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl; e-mail: elipsa@elipsa.pl

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)
c/o Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3, Budynek B, III p., pok. B-309
Tel. (+48-22) 55-34-126; Fax (+48-22) 55-34-001